Moja Lađa

sajt u test verziji!

Tue03312020

Last update06:30:53 PM

Neimari polako „osvajaju” Dunav

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

 

Beška - U temelje novog mosta kod Beške već je ugrađeno oko dve trećime pd šredviđenoh 65.000 kubika betona

Ko­nač­no se na­zi­ru obri­si no­vog mo­sta na Du­na­vu kod Be­ške, ko­ji se po­di­že tik uz po­sto­je­ći, upo­re­do sa na­stav­kom iz­grad­nje se­ver­nog kra­ka Ko­ri­do­ra 10. Su­de­ći pre­ma do­sa­da­šnjoj di­na­mi­ci ra­do­va, ovaj obje­kat – po kon­struk­ci­ji i ve­li­či­ni, sa du­ži­nom od 2,2 ki­lo­me­tra, isti kao i sta­ri most – bi­će za­vr­šen do po­čet­ka ma­ja sle­de­će go­di­ne. To po­tvr­đu­je i Mi­lo­rad Ste­va­no­vić, ru­ko­vo­di­lac ra­do­va ko­je, sa ni­zom ko­o­pe­ra­na­ta, iz­vo­di austrij­ska fir­ma „Al­pi­na“, na­vo­de­ći da je u pre­mo­šća­va­nje Du­na­va na ovom me­stu do sa­da ugra­đe­no oko 40.000 ku­bi­ka be­to­na, što pred­sta­vlja bez­ma­lo dve tre­ći­ne od ukup­no pred­vi­đe­ne ko­li­či­ne. Ne­i­ma­ri će u ovaj obje­kat još ugra­di­ti i oko 1.500 to­na ra­znih ka­blo­va, kao i 6.500 to­na če­lič­nih ar­ma­tu­ra.

– Ovo je po zna­ča­ju i slo­že­no­sti ve­o­ma zah­te­van po­sao ko­ji iz­i­sku­je i ve­li­ko mul­ti­na­ci­o­nal­no an­ga­žo­va­nje i zna­nje. Otu­da su, po­red rad­ni­ka iz Sr­bi­je, an­ga­žo­va­ne i eki­pe iz Austri­je, En­gle­ske, Ma­le­zi­je, Hr­vat­ske i Ma­đar­ske. Ra­di se sva­ko­dnev­no od ju­tra do mra­ka, ’pu­nom pa­rom’ i za sa­da ne­ma sum­nje da do­go­vo­re­ni rok za­vr­šet­ka iz­grad­nje ne­će bi­ti is­po­što­van – is­ti­če in­že­njer Ste­va­no­vić.

Pre­ma re­či­ma di­rek­to­ra pro­jek­ta Slo­bo­da­na Mi­tro­vi­ća iz „Al­pi­ne“, na le­voj, „bač­koj“, oba­li Du­na­va već su po­sta­vlje­ni svi no­se­ći ši­po­vi i stu­bo­vi, kao i 14 po­lja od po 45 me­ta­ra za gor­nju kon­struk­ci­ju mo­sta.

– I na de­snoj, ’srem­skoj’, oba­li su po­sta­vlje­ni ši­po­vi i te­me­lji, a ovih da­na se pri­vo­de kra­ju i ra­do­vi na stu­bo­vi­ma bu­du­ćeg mo­sta. Bu­du­ći da je isti po­sao ura­đen i u sa­mom reč­nom ko­ri­tu, sa­da pri­pre­ma­mo i mon­ti­ra­nje ske­le za kon­zol­no be­to­ni­ra­nje osno­ve bu­du­će plat­for­me za ovu sa­o­bra­ćaj­ni­cu. Upo­re­do se ra­di i na spe­ci­jal­noj kon­struk­ci­ji za sa­na­ci­ju kli­zi­šta u ne­po­sred­noj bli­zi­ni mo­sta – ka­že Slo­bo­dan Mi­tro­vić.

Pred­vi­đe­no je, ina­če, da se sa iz­grad­njom no­vog mo­sta kod Be­ške, do po­čet­ka ma­ja sle­de­će go­di­ne, za­vr­ši i ceo se­ver­ni krak Ko­ri­do­ra 10, uklju­ču­ju­ći i obi­la­zni­cu oko No­vog Sa­da. Ta­ko će Sr­bi­ja ima­ti šest tra­ka auto­pu­ta od Be­o­gra­da do Hor­go­ša i od Su­bo­ti­ce do Ke­le­bi­je.

 

Izvor: www.politika.rs

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries