Autor Tema: U potaji  (Pročitano 4992 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže deda

 • Administrator
 • Drekavac sa Srednjih voda
 • *****
 • Poruke: 4154
 • Pol: Muškarac
 • Marina: 4.juli.....Zemun
 • Veličina: 7,60
U potaji
« poslato: 16, 11, 2019, 21:00:32 posle podne »
Tiho iz potaje i lagano na prstima vesic i drugari su uz pomoc vlade doneli 12.jula.2019 god.novu uredbu o zakupu vodnog zemljista! Osnovno u uredbi je da ce prosecan nauticar biti proteran iz Beograda! Uvedene su kategorizacije  mesta i to po cenama 1300,2300 i 3300 dinara po kvadratnom metru! Za tvoje mesto na licitaciji moze da ucestvuje bilo ko i jedina prednost starog zakupce je ta da u slucju istovetne ponude stari zakupac je u prednosti!Uz sve tou isti kos su stavljeni fensi splavovi-restorani i male marine koje nisu komercijalne!! Da napomenem da ova uredba vazi samo za Beograd! Primera radi u Vojvodini zakup kvadratnog metra vodne povrsine iznosi 200 dinara!!

Ko ima zivaca neka procita!Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
На основу члана 10в став 1. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси
УРЕДБУ
о давању у закуп водног земљишта у јавној својини
"Службени гласник РС", број 50 од 12. јула 2019.
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређује давање у закуп водног земљишта у јавној својини (у даљем тексту: водно земљиште).
Члан 2.
Водно земљиште се даје у закуп по тржишним условима, за намене утврђене Законом о водама (у даљем тексту: Закон).
Државним органима, односно установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно град Београд, као и јавним предузећима или другим привредним друштвима чији је оснивач, односно већински власник Република Србија, аутономна покрајина, односно град Београд, водно земљиште се даје у закуп без накнаде, у складу са законом.
Водно земљиште не може се давати у подзакуп, у складу са законом.
Члан 3.
Избор најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп водног земљишта врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.
II. ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
1. Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта
Члан 4.
Поступак давања у закуп водног земљишта покреће се доношењем одлуке о покретању поступка давања у закуп водног земљишта (у даљем тексту: Одлука о покретању поступка), коју доноси директор јавног водопривредног предузећа (у даљем тексту: директор), односно руководилац надлежног органа града Београда (у даљем тексту: руководилац).
Одлука о покретању поступка обавезно садржи:
1) податке о водном земљишту (локација: град/општина, катастарска општина, катастарска парцела или њен део или више катастарских парцела или њихових делова и/или стационажа водотока/насипа и површина);
2) намену за коју се водно земљиште даје у закуп;
3) време трајања закупа водног земљишта;
4) податак о поступку давања у закуп водног земљишта (јавно надметање или прикупљање писмених понуда путем јавног оглашавања);
5) почетну висину закупнине;
6) оквирне рокове у којима ће се спроводити поступак давања у закуп водног земљишта и донети решење о давању у закуп водног земљишта.
Поред садржине из става 2. овог члана Одлука о покретању поступка може да садржи и друге податке од значаја за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта.
Члан 5.
Покретање поступка давања у закуп водног земљишта може предложити свако заинтересовано лице путем писма о намерама, које обавезно садржи податке из члана 4. став 2. тач. 1) и 2) ове уредбе.
Јавно водопривредно предузеће, односно надлежни орган града Београда може да прихвати предлог заинтересованог лица из става 1. овог члана, уколико утврди да је предлог у складу са јавним интересом или да коришћење водног земљишта нема негативне последице на водни режим и животну средину.
2. Комисија за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта
Члан 6.
Поступак давања у закуп водног земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта (у даљем тексту: Комисија).
Комисију образује директор, односно руководилац из редова запослених у јавном водопривредном предузећу, односно надлежном органу града Београда.
Комисија је дужна да спроведе поступак давања у закуп водног земљишта на начин одређен у Одлуци о покретању поступка и одговорна је за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта, у складу са Законом и овом уредбом.
Комисија има председника, заменика председника, два члана и њихове заменике.
Комисија се може образовати као стална, на период од четири године или као повремена, за појединачни случај давања у закуп водног земљишта.
Комисија сачињава јавни оглас за давање у закуп водног земљишта (у даљем тексту: јавни оглас) у складу са Одлуком о покретању поступка и овом уредбом и објављује га у једном или више дневних листова и на интернет страници јавног водопривредног предузећа, односно интернет страници града Београда, спроводи поступак давања у закуп водног земљишта, сачињава записник о спроведеном поступку и доставља надлежном органу извештај о спроведеном поступку са предлогом Комисије за избор најповољнијег понуђача, односно понуђача који је остварио право пречег закупа и доношење решења о давању у закуп водног земљишта.
Комисија ради у пуном саставу, а одлучује већином гласова.
3. Јавно оглашавање, пријава за учешће у поступку јавног надметања и понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда
а) Јавни оглас
Члан 7.
Јавни оглас објављује се у дневним листовима и на интернет страници јавног водопривредног предузећа, односно интернет страници града Београда, најмање 20 дана пре дана одржавања јавног надметања или отварања писмених понуда.
У случају давања у закуп водног земљишта на време дуже од десет година, јавни оглас се објављује најмање 30 дана пре дана одржавања јавног надметања или отварања писмених понуда.
Ако Комисија измени или допуни јавни оглас пет или мање дана пре истека рока за подношење пријава у поступку јавног надметања или понуда у поступку прикупљања писмених понуда, дужна је да продужи рок за подношење пријава/понуда, односно објави обавештење о продужењу тог рока.
Члан 8.
Јавни оглас, поред података о јавном водопривредном предузећу, односно надлежном органу града Београда, као закуподавцу, обавезно садржи:
1) податак о поступку давања у закуп водног земљишта (јавно надметање или прикупљање писмених понуда);
2) основне податке о водно земљишту које се даје у закуп;
3) време трајања закупа;
4) обавезе закупца у вези са коришћењем водног земљишта за одређену намену;
5) услове за учешће у јавном надметању или поступку прикупљања писмених понуда, са обавештењем о документацији која се мора приложити уз пријаву/понуду и податке о њиховој обавезној садржини;
6) датум, време и место одржавања јавног надметања или јавног отварања писмених понуда;
7) начин, датум, време и место за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања или писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда;
8) почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се водно земљиште може дати у закуп са динамиком плаћања закупнине за понуђача са најповољнијом понудом;
9) висину лицитационог корака (најмањи износ за који учесници у јавном надметању могу да повећају своју понуду) уколико се водно земљиште даје у закуп путем јавног надметања;
10) висину и начин полагања/плаћања депозита за учешће у поступку јавног надметања или поступку прикупљања писмених понуда или друго средство обезбеђења за озбиљност понуде;
11) начин и рок враћања депозита понуђачима који водно земљиште не добију у закуп, уз назнаку да се у пријави, односно понуди која се доставља обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
12) средство обезбеђења за извршење обавеза из уговора о закупу;
13) упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, да у случају одустајања од дате понуде губи право на повраћај уплаћеног депозита;
14) начин доказивања права пречег закупа;
15) информацију о начину прибављања додатних информација и докумената о предмету понуде, укључујући и модел уговора о закупу који ће бити закључен са понуђачем са најповољнијом понудом;
16) начин и оквирни рок обавештавања учесника о резултатима спроведеног поступка давања у закуп водног земљишта.
Поред садржине из става 1. овог члана јавни оглас може да садржи и друге податке од значаја за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта.
Депозит из става 1. тачка 10) овог члана се утврђује у висини од најмање 10%, а највише 20% од почетне висине закупнине за укупну површину водног земљишта које се даје у закуп на годишњем нивоу или месечном нивоу уколико се закуп даје на време краће од годину дана.
Лицитациони корак из става 1. тачка 9) овог члана утврђује се у висини не мањој од 1% ни већој од 20% од почетне висине закупнине за укупну површину водног земљишта које се даје у закуп на годишњем нивоу или месечном нивоу уколико се закуп даје на време краће од годину дана.
Понуђени износ закупнине за водно земљиште мора бити дат у динарском износу који је најмање једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном јавном огласу.
б) Пријава за учешће у поступку јавног надметања и понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда
Члан 9.
Право учешћа у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда за закуп водног земљишта имају сва правна и физичка лица која поднесу исправну пријаву/понуду, под условима утврђеним јавним огласом.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана подносилац пријаве/понуде који је учествовао у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за закуп водног земљишта, у случају одустајања од дате понуде, која је била и најповољнија, као и одустајања од закључења уговора губи право на учествовање у првом наредном поступку за закуп водног земљишта.
Благовремена пријава/понуда је пријава/понуда која је примљена од стране јавног водопривредног предузећа на месту и у року одређеном у јавном огласу.
Исправна пријава/понуда је она која је сачињена и поднета у складу са јавним огласом и уз коју су приложене све тражене исправе/документа.
Подносиоци неблаговремене или неисправне пријаве/понуде, не могу учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а неблаговремене и неисправне пријаве/понуде се одбацују.
Неблаговремена пријава/понуда је она која је примљена након истека рока утврђеног јавним огласом за њено подношење.
Неблаговремена пријава/понуда се, након окончања поступка јавног надметања или отварања понуда враћа неотворена пошиљаоцу, уз назнаку да је поднета неблаговремено.
Неисправна пријава/понуда је:
1) она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на које водно земљиште се односи;
2) у којој је понуђени износ закупнине испод почетне висине закупнине;
3) која не садржи податке и документа у складу са јавним огласом, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или ако су подаци дати супротно објављеном јавном огласу или ако нису приложене све исправе/документа како је то предвиђено јавним огласом.
Члан 10.
Пријава за учешће у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава) и понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: понуда) обавезно садрже:
1) јасно означавање водног земљишта за које се пријава/понуда односи;
2) назив, матични број радње, адресу на коју се може извршити достава и потпис (за предузетнике); назив и седиште, адресу на коју се може извршити достава, матични број и порески идентификациони број (ПИБ), име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање, његов потпис (за правна лица);
3) износ закупнине који се нуди за водно земљиште које је предмет закупа;
4) доказ да на водном земљишту обавља привредну делатност у случају права пречег закупа;
5) доказ о уплати депозита и број рачуна за враћање уплаћеног депозита;
6) друге податке изричито наведене у јавном огласу.
Члан 11.
У поступку јавног надметања, физичка лица учествују непосредно или преко пуномоћника.
У поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања физичка и правна лица могу присуствовати отварању писмених понуда.
Правна лица учествују у поступку преко заступника одређеног оснивачким актом или пуномоћника по писменом овлашћењу заступника правног лица, који идентитет доказују личном исправом са сликом.
До времена одржавања јавног надметања, односно до времена отварања писмених понуда не могу се давати обавештења о подносиоцима пријава, односно подносиоцима писмених понуда.
в) Одржавање реда у поступку јавног надметања и јавног отварања понуда
Члан 12.
Председник Комисије је дужан да се стара о одржавању реда за време јавног надметања и отварања понуда.
Лицу које омета поступак јавног надметања, односно јавног отварања понуда председник Комисије може да изрекне усмену опомену.
Ако и после изрицања усмене опомене лице настави да омета и/или онемогућава јавно надметање или отварање понуда председник Комисије може да удаљи из просторије у којој се одржава јавно надметање учесника, односно понуђача или друго присутно лице, што ће се констатовати у записнику о отварању понуда.
Члан 13.
Учесник јавног надметања/понуђач својим понашањем омета ток поступка ако:
1) истиче понуде супротно правилима;
2) омета спровођење надметања или рад Комисије;
3) омета друге учеснике/понуђаче који учествују у јавном надметању/отварању понуда.
Заинтересовано лице које присуствује поступку јавног надметања или отварању понуда својим понашањем омета ток поступка уколико омета спровођење поступка, односно омета учеснике/понуђаче у том поступку.
4. Давање у закуп водног земљишта путем јавног надметања
а) Подношење пријава
Члан 14.
Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем тексту: пријава) подноси се у року и на месту одређеном у јавном огласу.
По пријему, пријаве за јавно надметање се евидентирају, а подносиоцу се на његов захтев издаје потврда о пријему која садржи датум и време пријема пријаве и деловодни број под којим је пријава заведена.
Члан 15.
Јавно надметање се одржава након истека рока за подношење пријава, на одређеном месту и у одређено време наведеним у објављеном јавном огласу.
Јавном надметању могу присуствовати сва заинтересована пунолетна лица.
Члан 16.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне благовремене и исправне пријаве којом се подносилац пријаве, односно његов овлашћени заступник/представник региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се водно земљиште даје у закуп.
Члан 17.
Ако за јавно надметање у року одређеном за подношење пријава не буде поднета ниједна пријава или поднете пријаве буду непотпуне поступак се обуставља, а јавно надметање се може поновити.
У случају из става 1. овог члана висина закупнине се умањује до 40% од почетне тржишне висине закупнине.
б) Поступак јавног надметања
Члан 18.
Председник Комисије започиње поступак јавног надметања у време и на месту одређеном у јавном огласу и у уводној речи:
1) гласно чита податке о водном земљишту које је предмет надметања и његовој намени из јавног огласа;
2) објављује почетну висину закупнине за сваку парцелу или њен део;
3) објављује висину лицитационог корака;
4) објашњава поступак јавног надметања.
Након завршетка уводне речи и питања, председник Комисије проглашава надметање отвореним, након чега Комисија прегледа пријаве и утврђује која лица испуњавају услове за учествовање на јавном надметању и да ли има учесника који је доставио доказ о праву пречег закупа.
Када председник Комисије објави која лица су испунила услове прописане јавним огласом, позива учеснике јавног надметања по редоследу подношења пријава да дају своје понуде које морају бити више од почетне висине закупнине из јавног огласа.
Члан 19.
Сваки учесник у јавном надметању обавезан је да јасно и гласно каже износ закупнине који нуди и у име ког понуђача.
Након што заинтересовани учесници дају понуде, председник Комисије, пита три пута учеснике јавног надметања, да ли неко од учесника даје понуду са већим износом од, у том моменту, највећег понуђеног износа, уз поштовање лицитационог корака утврђеног јавним огласом.
Уколико неко од учесника понуди већи износ, од до тада понуђеног, поступак се наставља на начин утврђен ставом 2. овог члана, све док учесници јавног надметања дају понуде са износима већим, од оног који садржи последња дата понуда.
Уколико после трећег позива председника Комисије нико од учесника у јавном надметању не да повољнију понуду, од последње дате понуде, председник Комисије јавно констатује који је највиши понуђени износ закупнине и име најповољнијег понуђача.
Ако у јавном надметању учествује лице које има право пречег закупа у складу са Законом, председник Комисије позива то лице да се изјасни да ли прихвата највишу понуђену висину закупнине.
Уколико је предмет јавног надметања већи број катастарских парцела и ако јавним огласом није другачије одређено, председник Комисије је дужан да за сваку парцелу поступи на начин прописан у ст. 1–4. овог члана.
Члан 20.
Понуђач који понуди највиши износ закупнине или лице које има право пречег закупа и прихвати највишу понуђену висину закупнине обавезан је да на позив председника Комисије, одмах потпише изјаву о висини понуђене закупнине постигнуте на јавном надметању.
Након потписивања изјаве из става 1. овог члана председник Комисије јавно објављује да је поступак јавног надметања завршен и позива све учеснике јавног надметања да изнесу своје евентуалне примедбе на ток поступка, што се уноси у записник.
Председник Комисије обавештава све учеснике да ће им у року утврђеним огласом бити достављено решење о давању у закуп водног земљишта.
Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из става 1. овог члана, председник Комисије обавештава учеснике да се поступак јавног надметања наставља и позива учеснике да поново учине понуде.
Члан 21.
Депозит уплаћен пре почетка јавног надметања најповољнијем понуђачу се урачунава у износ закупнине постигнут на јавном надметању.
Члан 22.
Подносилац пријаве, односно учесник надметања који је учествовао али није изабран као најповољнији понуђач, има право на враћање уплаћеног депозита.
Уплаћени депозит из става 1. овог члана враћа се у номиналном износу уплатом на текући рачун који у пријави наведе учесник у јавном надметању у року од 15 радних дана од дана одржавања јавног надметања.
Члан 23.
Уплаћени депозит се не враћа ако:
1) уплатилац не узме учешће на јавном надметању и не обавести Комисију писаним путем да неће учествовати у надметању најмање 24 сата пре заказаног почетка јавног надметања;
2) уплатилац, као учесник који је изабран као најповољнији понуђач у поступку јавног надметања, не приступи закључењу уговора о закупу водног земљишта у роковима и под условима утврђеним овом уредбом или не испуни услове за закључење уговора о закупу предметног водног земљишта;
3) уплатилац као једини учесник у јавном надметању не прихвати почетну висину закупнине;
4) је уплатиоцу изречена мера удаљења са јавног надметања.
в) Записник о јавном надметању и извештај о спроведеном поступку јавног надметања
Члан 24.
О току јавног надметања од тренутка отварања до тренутка завршетка надметања води се записник.
Записник о јавном надметању се саставља у пет идентичних примерака које потписују чланови Комисије, понуђачи са две најповољније понуде и понуђачи који су о току поступка изнели своје примедбе, а могу га потписати и остали заинтересовани понуђачи.
По један примерак записника из става 2. овог члана предаје се/доставља понуђачима који су дали две најповољније понуде, а копија се може доставити другим понуђачима на њихов захтев најкасније у року од три радна дана.
Члан 25.
Записник о јавном надметању обавезно садржи:
1) датум и време почетка и завршетка јавног надметања;
2) списак примљених пријава за учешће у јавном надметању са подацима о учесницима;
3) податке о неблаговременим и неисправним пријавама;
4) имена чланова Комисије и представника понуђача који учествују у поступку јавног надметања;
5) податке о водном земљишту које је предмет јавног надметања;
6) износ лицитационог корака;
7) износ највише понуђене закупнине и идентитет њеног понуђача;
8) износ друге највише понуђене закупнине и идентитет њеног понуђача;
9) податке о евентуалном праву пречег закупа;
10) околности у вези са изрицањем опомене и удаљења због ометања која су изазвали учесници надметања или друга лица;
11) по потреби и друге податке.
Члан 26.
Комисија је дужна да у року од пет радних дана од дана окончања јавног надметања достави директору, односно руководиоцу извештај о спроведеном поступку јавног надметања за давање у закуп водног земљишта.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1) копију јавног огласа;
2) записник о јавном надметању;
3) предлог Комисије за избор најповољнијег понуђача, односно понуђача који је остварио право пречег закупа;
4) нацрт решења о давању у закуп водног земљишта.
Изузетно, у случају да се по једном јавном огласу даје у закуп више од десет различитих локација водног земљишта или у случају подношења више од 50 пријава по једном огласу, извештај из става 1. овог члана Комисија је дужна да достави директору, односно руководиоцу најкасније у року од 15 радних дана од дана окончања јавног надметања.
5. Давање у закуп водног земљишта путем прикупљања писмених понуда
а) Подношење понуда
Члан 27.
Понуда за закуп водног земљишта подноси се у року, на месту и на начин одређеном у јавном огласу.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте наводи се назив и адреса понуђача.
Понуда се доставља јавном водопривредном предузећу, односно надлежном органу града Београда на адресу наведену у јавном позиву, са назнаком: ,,Понуда за закуп водног земљишта” уз навођење броја катастарске парцеле, назива катастарске општине и општине/града где се водно земљиште налази, уз обавезну ознаку „НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда која није примљена на месту и у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
По пријему понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележиће се датум и време пријема понуде и евидентирати деловодни број под којим је заведена, а уколико је понуда достављена непосредно, на захтев достављача издаће се потврда о пријему која садржи датум и време пријема понуде и деловодни број под којим је заведена.
Члан 28.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико буде достављена једна благовремена понуда.
Члан 29.
Одредбе члана 17. ове уредбе сходно се примењују и у поступку прикупљања писмених понуда за давање у закуп водног земљишта.
Члан 30.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за њено подношење.
Изменa и допунa понуде се врши на тај начин што понуђач подноси измењену и/или допуњену понуду, уз пратећи допис, потписан од стране законског заступника/предузетника/овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.
Опозив понуде понуђач врши тако што понуђач непосредно или путем поште, у затвореној коверти, подноси документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
б) Отварање понуда
Члан 31.
Отварање понуда спроводи се јавно, на месту и у време одређено у јавном огласу.
Председник Комисије пре јавног отварања благовремено поднетих понуда, у уводној речи саопштава податке о водном земљишту које је предмет јавног огласа и објављује почетну висину закупнине.
Након завршетка уводне речи председник Комисије отвара понуде по редоследу њиховог пријема, јавно чита имена понуђача и висину понуђене закупнине, што се констатује у записнику о отварању понуда.
Комисија проверава да ли су уз понуду достављени прилози, односно документација захтевана јавним огласом, а уочене недостатке констатује у записнику о отварању понуда.
Члан 32.
Након завршеног отварања понуда председник Комисије позива присутне понуђаче, односно њихове овлашћене представнике да потпишу записник.
Представник понуђача који присуствује поступку отварања понуда има право да изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању.
Члан 33.
Уколико у поступку отварања понуда два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија ће њих позвати да у року од три радна дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из става 1. овог члана у року од три радна дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.
Члан 34.
Ако је исправну понуду поднело лице које има право пречег закупа, Комисија позива то лице да се у року од три радна дана изјасни да ли прихвата највишу понуђену висину закупнине.
Уколико се лице из става 1. овог члана изјасни да прихвата највишу понуђену висину закупнине Комисија тај податак уноси у записник о отварању понуда и извештај о спроведеном поступку, а уколико се не изјасни или одбије да прихвати највишу понуђену висину закупнине сматра се да није остварио право пречег закупа.
Члан 35.
Одредбе чл. 22. и 23. ове уредбе сходно се примењују и у поступку прикупљања писмених понуда за давање у закуп водног земљишта.
в) Записник о отварању понуда и извештај о спроведеном поступку прикупљања писмених понуда
Члан 36.
О отварању понуда води се записник.
Записник о отварању понуда, који потписују чланови Комисије и присутни понуђачи, односно њихови овлашћени представници, сачињава се у довољном броју примерака за све присутне понуђаче, односно њихове представнике и за Комисију.
Записник о отварању понуда уручује се присутним понуђачима, односно њиховим овлашћеним представницима након завршеног поступка отварања понуда, а понуђачима који нису присутни доставља се на њихов захтев у року од три дана.
Члан 37.
Записник о отварању понуда обавезно садржи:
1) податке о датуму и времену почетка и завршетка отварања понуда;
2) податке о водном земљишту које је предмет закупа;
3) почетну висину закупнине;
4) имена чланова Комисије, представника понуђача који присуствују поступку отварања понуда и других заинтересованих лица;
5) списак примљених понуда са подацима о понуђачима и бројем под којим је понуда заведена;
6) понуђена закупнина за сваку понуду;
7) податке о евентуалном праву пречег закупа;
8) податке о неблаговременим и неисправним понудама;
9) уочене недостатке у понудама;
10) евентуалне примедбе представника понуђача на спроведени поступак отварања понуда;
11) околности у вези са изрицањем опомене и удаљења због ометања која су изазвали понуђачи или друга лица;
12) по потреби и друге податке.
Члан 38.
Одредбе члана 26. ове уредбе сходно се примењују и у поступку прикупљања писмених понуда за давање у закуп водног земљишта.
6. Решење о давању у закуп водног земљишта
Члан 39.
Директор, односно руководилац, у року од пет радних дана од дана пријема извештаја о спроведеном поступку јавног надметања или извештаја о спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, доноси решење о давању у закуп водног земљишта најповољнијем понуђачу.
Ако директор, односно руководилац, на основу извештаја из става 1. овог члана, утврди да су у току спровођења поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда учињене грешке и пропусти, решењем ће обуставити поступак давања у закуп водног земљишта.
Члан 40.
Решење о давању у закуп водног земљишта обавезно садржи: податке о лицу коме се водно земљиште даје у закуп, податке о водном земљишту које се даје у закуп и његовој намени, висини закупнине, начину плаћања закупнине (једнократно или на рате), времену трајања закупа, рачун на који се врши уплата закупнине, средству обезбеђења и обавези лица коме се водно земљиште даје у закуп да у својству закупца закључи уговор о закупу водног земљишта у року из члана 42. став 3. ове уредбе.
У образложењу решења из става 1. овог члана наводе се разлози за његово доношење.
Члан 41.
Решење о давању у закуп водног земљишта доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавног надметања и свим понуђачима који су поднели понуде у поступку прикупљања писмених понуда и објављује се на интернет страници јавног водопривредног предузећа, односно интернет страници града Београда.
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству надлежном за послове водопривреде, надлежном органу аутономне покрајине за закуп на територији аутономне покрајине, односно надлежном органу града Београда за закуп на територији града Београда за постављање плутајућих објеката, у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу.
На сва питања која нису посебно уређена овом уредбом, а односе се на делове и садржину решења, исправку грешака у решењу, разлога због којег се решење може побијати жалбом, садржини жалбе, поступању првостепеног и другостепеног органа по жалби и поништавању и укидању коначног решења, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.
7. Уговор о закупу водног земљишта
Члан 42.
У име јавног водопривредног предузећа, односно у име надлежног органа града Београда, као закуподавца, уговор о закупу водног земљишта потписује директор, односно руководилац.
Јавно водопривредно предузеће, односно надлежни орган града Београда је дужан да уговор о закупу водног земљишта достави изабраном понуђачу у року од 30 дана од дана коначности решења о давању у закуп водног земљишта.
Ако лице коме је решењем водно земљиште дато у закуп не закључи уговор о закупу у року од 15 дана од дана достављања уговора, губи права по основу закупа и предметно водно земљиште се може дати у закуп првом следећем најповољнијем понуђачу.
У случају да први следећи најповољнији понуђач, својом кривицом, не закључи уговор о закупу, директор, односно руководилац може донети нову Одлуку о покретању поступка давања у закуп водног земљишта.
Члан 43.
Уговор о закупу водног земљишта је уговор по приступу.
Уговор о закупу водног земљишта обавезно садржи податке о: уговорним странама, времену и месту закључења уговора, водном земљишту који је предмет уговора о закупу и његовој намени, односно року у коме се водно земљиште мора привести намени, времену трајања закупа, висини закупнине, року и начину плаћања закупнине, средству обезбеђења за извршење уговорних обавеза, одредбу да се водно земљиште не може издати у подзакуп, правима и обавезама у погледу коришћења водног земљишта, престанку важења права закупа, односно уговора, начин решавања спорова и другим правима и обавезама везаним за закуп и надлежности суда у случају спора.
Поред података из става 1. овог члана, вишегодишњи уговор о закупу водног земљишта садржи и одредбу о усклађивању висине закупнине, у складу са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.
Члан 44.
Ради обезбеђења плаћања закупнине и извршења осталих обавеза из уговора о закупу водног земљишта закупац је дужан да, у складу са јавним огласом, достави средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза.
Уколико се водно земљиште даје у закуп ради изградње објекта у складу са Законом, средство обезбеђења из става 1. овог члана може бити банкарска гаранција или хипотека.
Члан 45.
Уместо досадашњег закупца водног земљишта, уз сагласност јавног водопривредног предузећа, односно надлежног органа града Београда, положај закупца може стећи треће лице.
У случају да се промени власник објекта изграђеног на водном земљишту које се користи по основу уговора о закупу, уз сагласност закуподавца, нови власник тог објекта, уместо досадашњег закупца, стиче положај закупца.
Уз захтев за давање сагласности прилаже се уговор о купопродаји објекта или други правни основ којим се стиче право својине на објекту, доказ о плаћеном одговарајућем порезу, у складу са законом којим се уређују порези на имовину, односно доказ да промет објекта није предмет опорезивања.
Члан 46.
Ако правно, односно физичко лице користи водно земљиште у јавној својини без правног основа, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ закупнине постигнуте за планирану намену на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази водно земљиште које се даје у закуп.
III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 47.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-6756/2019
У Београду, 11. јула 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
Samo su dve stvari beskonacne - svemir i ljudska glupost. Doduše, za prvu nisam siguran

Van mreže LSI

 • Drekavac sa Srednjih voda
 • ********
 • Poruke: 6672
 • Pol: Muškarac
  • LSI
 • Brod tip: AQ 575
 • Marina: Nautički klub "Stari Slankamen"
 • Veličina: 5,75 m
Odg: U potaji
« Odgovor #1 poslato: 17, 11, 2019, 08:19:23 pre podne »
Поред ове, у тишини и без праве расправе са заинтересованима, средином септембра, донета је одлука о висини накнаде за коришћење водног подручја.
Овом одлуком, Република Србија, Аутономна покрајина и град Београд овлашћени су да одлучују о висинама такси које ће наплаћивати од Нове године.

Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk


Van mreže srsa

 • Kapitalac Dunavski
 • *******
 • Poruke: 1944
 • Pol: Muškarac
 • www.mojaladja.com
  • MANTRA
 • Brod tip: čelični kabinaš
 • Marina: marina JP Ada Ciganlija
 • Veličina: 8,6
Odg: U potaji
« Odgovor #2 poslato: 17, 11, 2019, 10:32:33 pre podne »
Па зар сте мислили да ће повећање плата и пензија да прође без повећања цена свега. Све поскупљује,  а овима, нећу ни да их помињем, су уста пуна хвалоспева себи самима, како брину о радницима и пензионерима. Чисто продавање магле на уштрб грађана.  kuku

Van mreže MiletaStamat

 • Kapitalac Dunavski
 • *******
 • Poruke: 1626
 • Pol: Muškarac
 • www.mojaladja.com
 • Brod tip: Cranchi Holiday
 • Marina: Nautički klub RADECKI-Zemun
 • Veličina: 6 metara
Odg: U potaji
« Odgovor #3 poslato: 17, 11, 2019, 10:48:13 pre podne »
Ne bih ja baš trčao pred rudu i već licitirao ciframa. Evidentno je i potrebno da se uvede red na rekama. Verovatno ste videli koliko ima splavova rugoba uz obale. Neki su potopljeni i stoje tako i po više godina. Kad opadne voda kao što je letos, tek se onda vidi koju opasnost predstavlja plovidba bliže obali, kad na videlo izadju stara sidra, stubovi, burići, zaostavština od tamo nekih splavova koji su se odselili a iza sebe ostavili sve ono što im nije trebalo. Ako će ova uredba uvesti red na i oko reka, podržavam. Čujem informacije da zadnjih godina niko ne plaća zakupninu zemljišta u priobalju, a svi znaju da treba da se plaća. Iskreno se nadam da nas male nautičare koji svoje čamce koristimo za sport i razonodu, neće poistovetiti sa velikim ugostiteljskim objektima koji stoje načičkani uz obali i na vodi, a uz služenje hrane sumnjivog kvaliteta ne udostoje se ni da očiste smeće oko svojih objekata.

Van mreže LSI

 • Drekavac sa Srednjih voda
 • ********
 • Poruke: 6672
 • Pol: Muškarac
  • LSI
 • Brod tip: AQ 575
 • Marina: Nautički klub "Stari Slankamen"
 • Veličina: 5,75 m
Odg: U potaji
« Odgovor #4 poslato: 17, 11, 2019, 11:15:18 pre podne »
Кратак коментар на део Милетине поруке.

Тачно је да пар година није било плаћања али то је било због неорганизованости државе.
Власт није могла да се договори ко треба да наплаћује - Република или Град Београд!
Њихово договарање је потрајало и коначно су се договорили који део приобаља припада коме и на основу тога су и поделили колико ко и где наплаћује.

Оно што у том "уређивњу" не ваља је то што је уведено да "власник" приобаља може да остане без места ако неко моћан излицитира то место. При том, физичка лица треба да плаћају троструки износ за исти простор...

Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk


Van mreže MiletaStamat

 • Kapitalac Dunavski
 • *******
 • Poruke: 1626
 • Pol: Muškarac
 • www.mojaladja.com
 • Brod tip: Cranchi Holiday
 • Marina: Nautički klub RADECKI-Zemun
 • Veličina: 6 metara
Odg: U potaji
« Odgovor #5 poslato: 17, 11, 2019, 11:59:14 pre podne »
Kako su do sada neki "vlasnici" brinuli o tom svom mestu i treba da izgube to "svoje" mesto. U ranijim nekim ugovorima sa državom obavezali su se da vode računa i uredjuju zauzeti prostor, a kako su ga uredjivali vidi se iz priloženog pored reka.
Ne znam da li će biti bolje, ali ovako ne valja sigurno.

Van mreže Kabe

 • OPREM
 • Đerdapski kratkodlaki Drekavac
 • ****
 • Poruke: 212
 • Pol: Muškarac
 • Oprem dobro
  • Ime broda: Razvigor
  • Kabe.Space
 • Brod tip: Aqua Lux feat. Tohatsu MFS 5CD S
 • Marina: Plavi Dunavac
 • Veličina: 5.40 m
Odg: U potaji
« Odgovor #6 poslato: 17, 11, 2019, 12:10:48 posle podne »
Ne bih ja baš trčao pred rudu i već licitirao ciframa. Evidentno je i potrebno da se uvede red na rekama. Verovatno ste videli koliko ima splavova rugoba uz obale. Neki su potopljeni i stoje tako i po više godina. Kad opadne voda kao što je letos, tek se onda vidi koju opasnost predstavlja plovidba bliže obali, kad na videlo izadju stara sidra, stubovi, burići, zaostavština od tamo nekih splavova koji su se odselili a iza sebe ostavili sve ono što im nije trebalo. Ako će ova uredba uvesti red na i oko reka, podržavam. Čujem informacije da zadnjih godina niko ne plaća zakupninu zemljišta u priobalju, a svi znaju da treba da se plaća. Iskreno se nadam da nas male nautičare koji svoje čamce koristimo za sport i razonodu, neće poistovetiti sa velikim ugostiteljskim objektima koji stoje načičkani uz obali i na vodi, a uz služenje hrane sumnjivog kvaliteta ne udostoje se ni da očiste smeće oko svojih objekata.

Ova uredba može samo da uvede keš u džep određenim strukturama koje upravljanju gradom Beogradom i državom, da im da još veću moć da uređuju obale i komercijalne objekte na njima po svojoj želji, da rade onako kako ne treba, a što je vidljivo u svim porama ovog društva, ne samo na vodi.

Prosečan nautičar rekreativac moćiće samo da se slika jer on nije bitan, što je do sada u više navrata potvrđeno.

Još jedan dokaz za to je i selektivnost i donošenje odluke koja se odnosi samo na grad Beograd. Pitanje je trenutka kada će slično po istom šablonu biti sprovedeno i u NS.

Ono što je još očiglednije je da se "glas" nautičara ne čuje i da nikome on nije ni bitan (naprotiv nepoželjan je), u suprotnom bi udruženja učestvovala u donošenju odluka, izražavanju mišljenja i pomoći vlasti da skroji uredbe, zakone i sve ono što utiče na tematiku kako bi svima bilo dobro.

Što se tiče uređenja i održavanja obala, da je država imala pravi mehanizam da prevernira stanje, kontroliše ili sankcioniše one koje ne poštuju pravila ne bi bilo nikakvih problema.
Van mreže deda

 • Administrator
 • Drekavac sa Srednjih voda
 • *****
 • Poruke: 4154
 • Pol: Muškarac
 • Marina: 4.juli.....Zemun
 • Veličina: 7,60
Odg: U potaji
« Odgovor #7 poslato: 17, 11, 2019, 18:39:18 posle podne »
Ono što je još očiglednije je da se "glas" nautičara ne čuje i da nikome on nije ni bitan (naprotiv nepoželjan je), u suprotnom bi udruženja učestvovala u donošenju odluka, izražavanju mišljenja i pomoći vlasti da skroji uredbe, zakone i sve ono što utiče na tematiku kako bi svima bilo dobro.

Desetak marina iz Zemuna se udruzilo i pokusavaju da nesto promene.U toku su i kontakti sa drugim marinama u gradu da se okupi sto vise marina! Interesantno je da pojedine marine ovaj problem uopste ne interesuje!!
Samo su dve stvari beskonacne - svemir i ljudska glupost. Doduše, za prvu nisam siguran

Van mreže neptun

 • Rečni Drekavac
 • ****
 • Poruke: 391
 • www.mojaladja.com
  • neptun
 • Brod tip: neptun22
 • Marina: gabbiano
 • Veličina: 7m
Odg: U potaji
« Odgovor #8 poslato: 17, 11, 2019, 22:06:58 posle podne »
Ja ne znam kako neko moze i da pomisli da ce nesto da se popravi sa nekom novom uredbom koju ovi donesu, kad se do sad jasno vidi sta se desilo, gde god su intervenisali.
Mozda bi mogli prvo da rese kanalizaciju pa tek onda da bilo sta menjaju, umesto toga, divljom gradnjom se samo uvecava kolicina kanalizacije koja  ide u reku.
A mogli bi i nivo dunava da drze bar 50cm iznad sadasnjeg, koji u beogradu zadnjih godina po celo leto i jesen doprinosi da ceo grad smrdi..Nego mora svaki dinar koji moze da se zaradi od struje ubere...
Ja se plasim da ne navale sad na bezanijski zimovnik, koji je jedino mesto gde moze da se drzi brod, a da se ne davis u govnima. Ako se sete ima da ga zatrpaju i izbetoniraju, pa da naprave staklene zgrade. Posto nama to najvise treba.
Inace stvarno treba nesto da se preduzme po pitanju obale u bg. Splavovi, kojekakve skalamerije, sad ove zgrade bg na vodi...
Bilo bi lepo kad bi se tome odlucivalo tamo gde treba i onaj ko je za to strucan, naravno uz iskustva iz nekog uredjenijeg drustva.
Kod nas je uzor valjda Dubai posto je to bas slicno. ista klima, mentalitet, reljef, istorija, prosto se namece da to treba da bude uzor...

Van mreže calypso2

 • Veliki rečni berberin
 • ***
 • Poruke: 114
 • Pol: Muškarac
 • www.mojaladja.com
Odg: U potaji
« Odgovor #9 poslato: 18, 11, 2019, 06:21:31 pre podne »
Bežanijski zimovnik je aktuelan već nekoliko godina i pitanje je vremena kada će i on biti priveden "nameni"
Navigare necesse est, vivere non est necesse

Van mreže broker975fx

 • Drekavac sa Srednjih voda
 • ********
 • Poruke: 2781
 • Pol: Muškarac
  • DAVID VELIKI
  • www.airbnb.com
 • Brod tip: Mali rečni remorker
 • Marina: Gabbiano Yachting Club, Zemun
 • Veličina: 13m
Odg: U potaji
« Odgovor #10 poslato: 18, 11, 2019, 08:30:38 pre podne »
Ne znam sta vam nije jasno, ovo sluzi da jaka ekipa konacno otme priobalje ekipi koja je slabija. A sto se tice licitacije i vece cene pa bas bih voleo da vidim tog koji ce da ponudi dinar vise od recimo vlasnika Amsterdama ili recimo Monce. Budimo realni ko konkurise za to i takva mesta igra se sa zivotom a takvih mesta ima stotine. Ovde ce samo sitna buranija da nastrada

Van mreže Drivee

 • Talasožder Mali
 • ******
 • Poruke: 899
 • www.mojaladja.com
Odg: U potaji
« Odgovor #11 poslato: 18, 11, 2019, 08:58:00 pre podne »
Slazem se, jer zakon nije isti za sve u ovoj banana drzavi!

Van mreže DuleN

 • Kapitalac Dunavski
 • *******
 • Poruke: 1326
 • www.mojaladja.com
  • AluNautika
 • Brod tip: AluNautika
 • Marina: Stari Slankamen
 • Veličina: 6.3 m
Odg: U potaji
« Odgovor #12 poslato: 18, 11, 2019, 10:36:10 pre podne »
Ne bih ja baš trčao pred rudu i već licitirao ciframa. Evidentno je i potrebno da se uvede red na rekama. Verovatno ste videli koliko ima splavova rugoba uz obale. Neki su potopljeni i stoje tako i po više godina. Kad opadne voda kao što je letos, tek se onda vidi koju opasnost predstavlja plovidba bliže obali, kad na videlo izadju stara sidra, stubovi, burići, zaostavština od tamo nekih splavova koji su se odselili a iza sebe ostavili sve ono što im nije trebalo. Ako će ova uredba uvesti red na i oko reka, podržavam. Čujem informacije da zadnjih godina niko ne plaća zakupninu zemljišta u priobalju, a svi znaju da treba da se plaća. Iskreno se nadam da nas male nautičare koji svoje čamce koristimo za sport i razonodu, neće poistovetiti sa velikim ugostiteljskim objektima koji stoje načičkani uz obali i na vodi, a uz služenje hrane sumnjivog kvaliteta ne udostoje se ni da očiste smeće oko svojih objekata.
Slazem se sa napisanim!
Koliko god to nava vlasnicima  plovila bilo neprijatno sto ce mo morati da placamo vise (ja nigde jos nisam nasao tacne cifre koliko) krajnje je vreme da se bar malo uvede red na nasim rekama. To sto njima niko nije gazdovao  ( ili je gazdovao na pogresan nacin ) dovelo je do toga da recimo od usca Save pa do ostruznickog mosta ne mozes nigde da se zaustavis s plovilom i izadjes na obalu. Slicna situacija je i na drugim mestima...
Evo na primer, u poslednje 2-3 godine, od usca Tise u Dunav pa do 3-4 km se pojavilo 5-6 splavova. Ne verujem da iko od njih ima bilo kakvu dozvolu da stoji gde stoji, ali oko njih je sve "njihovo mesto", gde ne treba prilaziti...
O prljavstini i neodrzavanju obale da i ne pricamo...

Van mreže Drivee

 • Talasožder Mali
 • ******
 • Poruke: 899
 • www.mojaladja.com
Odg: U potaji
« Odgovor #13 poslato: 18, 11, 2019, 10:48:00 pre podne »
Dule,

Splav mora biti registorvan i to resava recna policija. Splav je plutajuci i registruje se kao camac uz drugacije naknade. Zasto policija ne radi svoj posao, to je vec neko drugo pitanje.
Dakle, ako nije registrovan, kazna i to je to. E sada za mesto, to ne znam kako ide..

Van mreže Terca

 • Savski dupegric . Kratkorepi
 • *****
 • Poruke: 561
 • Pol: Muškarac
 • www.mojaladja.com
Odg: U potaji
« Odgovor #14 poslato: 18, 11, 2019, 11:09:41 pre podne »
eh, u potaji, u potaji...

A zapravo davanje vodnog zemljišta u javnoj svojini u zakup javnim nadmetanjem ili prikupljanjem ponuda je zakucano Zakonom o vodama, još 2016. godine. članovi 10, 10a, 10b 10c i tako dalje... Klubovi u NS (barem oni koji imaju nameru da funkcionišu koliko gd je moguće legalno i koji su prethodno izmirili sva dugovanja) su u takvom postupku potpisivali nove ugovore, polovinom 2018.

Meni je najbolji vic što krajem 2019. vlada donosi i uredbu kojom bi Zakon o vodama nekako počeo da se primenjuje i u Beogradu  sajkaca.

I male stvari su velike, kada se gledaju izbliza.