Moja Lađa

sajt u test verziji!

Wed08122020

Last update06:30:53 PM

Rekord, po svaku cenu

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Srećan kraj avanture 16-godišnjakinje iz Kalifornije koja je sama u onesposobljenoj jedrilici usred oluje u Indijskom okeanu, bila na ivici tragedije

Va­šing­ton, ju­na – Pod­vih za di­vlje­nje, ili ne­pro­mi­šlje­nost za sva­ku osu­du?

U su­bo­tu uju­tru po lo­kal­nom vre­me­nu sreć­no je okon­ča­na dra­ma 16-go­di­šnje Ebi San­der­lend iz Ka­li­for­ni­je, či­ja je one­spo­so­blje­na 12-me­tar­ska je­dri­li­ca plu­ta­la u oluj­nim vo­da­ma na ju­gu In­dij­skog oke­a­na, na po­la pu­ta iz­me­đu Afri­ke i Austra­li­je, po oko 3.000 ki­lo­me­ta­ra uda­lje­na od ova dva kon­ti­nen­ta, za­plju­ski­va­na ta­la­si­ma ve­li­kim kao tro­sprat­ni­ca. Spa­sio ju je je­dan fran­cu­ski ri­bar­ski brod, uz po­moć za to spe­ci­jal­no po­sla­tog avi­o­na iz Austra­li­je.

Odah­nu­li su svi ko­ji su pra­ti­li ovu ži­vot­nu avan­tu­ru ame­rič­ke ti­nej­džer­ke, po­de­lje­ni oko to­ga ka­ko da se od­no­se pre­ma mla­doj ju­na­ki­nji, a po­go­to­vo pre­ma nje­nim ro­di­te­lji­ma.

Da li je u pi­ta­nju avan­tu­ri­stič­ki duh i hra­brost, ili nje­na ne­zre­lost i ro­di­te­lja­ska neo­d­go­vor­nost? Da li je ne­ko ko ima sa­mo 16 go­di­na, bez ob­zi­ra na to što je od ra­nog de­tinj­stva na mo­ru i što je do­bro ob­u­čen da upra­vlja je­dri­li­com, men­tal­no i fi­zič­ki spo­so­ban da de­vet me­se­ci sam pro­ve­de u bro­du od 12 me­ta­ra i sa­vla­da sva is­ku­še­nja ne­pred­vi­đe­nih si­tu­a­ci­ja i ću­di tri oke­a­na?

Dru­go pi­ta­nje je – če­mu sve to? Vre­di li ri­zi­ko­va­ti je­dan mla­di ži­vot za­rad he­roj­skog do­če­ka kod ku­će i svet­skog re­kor­da naj­mla­đe oso­be ko­ja je sa­ma oplo­vi­la svet? „Pu­sti­ti je sa­mu u ovo do­ba na jug In­dij­skog oke­a­na je kao i smrt­na pre­su­da”, oce­nio je je­dan is­ku­sni je­dri­li­čar u pe­tak, ka­da je sa­op­šte­na vest da je po­sle 20-sat­ne ne­iz­ve­sno­sti, austra­lij­ski „er­bas” sa ozna­ka­ma kom­pa­ni­je „Kvan­tas” u spe­ci­jal­nom iz­vi­đač­kom le­tu us­peo da sa Ebi us­po­sta­vi kon­takt i sa­zna da je ne­po­vre­đe­na, ali da joj je brod ne­po­pra­vlji­vo ošte­ćen.

U ovo do­ba na ju­gu In­dij­skog oke­a­na je zi­ma, hlad­ni ve­tro­vi du­va­ju i do sto ki­lo­me­ta­ra na sat, ta­la­si su vi­so­ki iz­me­đu šest i de­vet me­ta­ra. Na nje­noj je­dri­li­ci na­zva­noj „di­vlje oči”, jak ve­tar je po­lo­mio glav­nu ka­tar­ku, ta­ko da je plu­ta­la no­še­na sa­mo ta­la­si­ma, ne br­že od jed­ne mi­lje na sat.

Kad je 23. ja­nu­a­ra is­pra­će­na na svoj put zna­lo se da u ne­do­ba mo­ra da pro­đe kroz ove vo­de, da bi od Rta do­bre na­de pro­šla po­red Austra­li­je i za­šla u ne­što mir­ni­ju pu­či­nu Ti­hog oke­a­na, na pu­tu ku­ći, ka Ka­li­for­ni­ji.

Pre to­ga njen po­ku­šaj oba­ra­nja re­kor­da je već bio pro­pao, po­što je mo­ra­la da uplo­vi u lu­ku Kejp­ta­u­na i po­pra­vi ne­is­pra­van ure­đaj za auto­pi­lo­ti­ra­nje. Ali je bi­la re­še­na da ipak oplo­vi ze­mlji­nu ku­glu, sa­ma, ma­da vi­še ne bez pri­sta­ja­nja.

Spa­si­lač­ki brod je do nje je u su­bo­tu sti­gao po­sle 24-sat­ne plo­vid­be i dvo­stru­ko du­že ne­iz­ve­sno­sti oko to­ga ka­ko će se sve okon­ča­ti. Struč­nja­ci su stre­pe­li da je sam čin nje­nog pre­ba­ci­va­nja iz je­dri­li­ce na ve­li­ki brod ve­o­ma ri­zi­čan uz ve­li­ke ta­la­se i jak ve­tar, ali se sve ipak sreć­no za­vr­ši­lo.

Ali, da li je tre­ba­lo i da poč­ne?

Ne bi sva­ka­ko da ova ti­nej­džer­ka na to ni­je pod­stak­nu­ta i ohra­bre­na od ro­di­te­lja. „Ame­rič­ka de­voj­ka”, uz­no­si­li su je ne­ki me­di­ji kra­jem pro­šle go­di­ne, dru­ga od sed­mo­ro de­ce (maj­ka joj upra­vo oče­ku­je osmo) u po­ro­di­ci ko­ja vo­li mo­re i ži­vi od po­prav­ke bro­do­va. Njen sta­ri­ji brat Zak je, uosta­lom, sa 17 go­di­na ta­ko­đe ob­i­šao svet u je­dri­li­ci, pu­to­vao je go­di­nu da­na, ta­ko­đe sam, ali je če­sto pri­sta­jao, ta­ko da je nje­go­vo je­dre­nje ne­ka­ko bi­lo ma­nje ri­zič­no.

Pro­šlog me­se­ca dru­ga ti­nej­džer­ka, Austra­li­jan­ka Dže­si­ka Vot­son, sa­mo pet me­se­ci sta­ri­ja od Ebi, us­pe­la je u istom na­u­mu, ma­da joj re­kord ospo­ri­le je­dri­li­čar­ske aso­ci­ja­ci­je, jer ni­je is­pu­ni­la uslov da pre­va­li naj­ma­nje ono­li­ko mi­lja ko­li­ko ima ekva­tor – put je skra­ti­la pu­tu­ju­ći kra­ćim, ju­žnim upo­red­ni­ci­ma.

Na pi­ta­nje za­što su je pu­sti­li na ovaj put ko­ji je bio na ivi­ci tra­ge­di­je, Ebi­na maj­ka je od­go­vo­ri­la: „Tra­ge­di­ja je uvek mo­gu­ća – mo­že da joj se do­go­di i dok se uve­če vra­ća ku­ći u auto­mo­bi­lu sa dru­ga­ri­ca­ma”. „I je­dre­nje i ži­vot su opa­sni”, oce­nio je pak njen otac.

Austra­li­ja­nac Jan Kir­nen, je­dri­li­čar ko­ji je pu­to­vao oko sve­ta i ko­ji zna šta sve to pod­ra­zu­me­va, sma­tra da 16-go­di­šnja­ci ni­su u sta­nju da sa­mo pro­ce­ne da li su spo­sob­ni za ovu vr­stu is­ku­še­nja. „Na­ma su po­treb­ni avan­tu­ri­sti, ali tre­ba­lo bi za­bra­ni­ti avan­tu­ri­zam ko­ji ugro­ža­va i spa­si­o­ce”.

Uz po­me­nu­ti fran­cu­ski brod, ope­ra­ci­ju spa­sa­va­nja od sa­mog po­čet­ka pred­vo­di­la je Austra­li­ja, ko­ja je po po­mor­skim kon­ven­ci­ja­ma, za­jed­no sa Nju Ze­lan­dom i Či­le­om nad­le­žna za ovu vr­stu mi­si­ja na ju­žnoj po­lu­lop­ti. Tro­šak, ko­ji mo­že da do­stig­ne i mi­li­on do­la­ra, pla­ti­će austra­lij­ski po­re­ski ob­ve­zni­ci.„Iz­gle­da da je po­sta­lo mo­da da ma­lo­let­ni­ci plo­ve oko sve­ta”, oce­na je bri­tan­skog je­dri­li­ča­ra To­ni Bu­šma­ra, ko­ji je u slič­nom po­du­hva­tu spa­sen na­do­mak Austra­li­je 1997, po­što je pre to­ga pet da­na pro­veo u pre­vr­nu­toj je­dri­li­ci. On i dru­gi po­zi­va­ju da se ova­kve avan­tu­re vi­še ne pred­u­zi­ma­ju bez ade­kvat­ne po­li­se osi­gu­ra­nja ko­ja bi po­kri­la spa­si­lač­ke tro­ško­ve.

Re­dak­ci­ja Gi­ni­so­ve knji­ge re­kor­da je ina­če sa­op­šti­la da zbog ri­zič­no­sti ova­kvih avan­tu­ra, vi­še ne­će ofi­ci­jel­no re­gi­stro­va­ti ka­te­go­ri­ju „naj­mla­đeg” je­dri­li­ča­ra ko­ji je oplo­vio svet. Sud u Ho­lan­di­ji je zva­nič­no za­bra­nio jed­noj 14-go­di­šnja­ki­nji da, upr­kos do­zvo­le ro­di­te­lja, kre­ne sa­ma na je­dre­nje oko sve­ta.

Tek će se vi­de­ti sa ka­kvim će men­tal­nim tra­u­ma­ma Ebi Sa­der­lend sti­ći ku­ći, znat­no pre sep­tem­bra da je osa­la u je­dri­li­ci. Sad je ka­sno da se pi­ta da li je tre­ba­lo sve to da za­po­či­nje: zbog me­dij­ske sla­ve, ili ono­ga dru­gog.

Jer sve ovo ni­je ni bez ko­mer­ci­jal­ne stra­ne: na saj­tu ab­bu16.com ve­li­ka je po­nu­da po­ste­ra, ma­ji­ca, jak­ni, pa­ti­ka i osta­le ro­be sa nje­nim ime­nom i zna­kom nje­nog je­dre­nja­ka.

Ona je­ste hra­bra de­voj­ka, ali će se još du­go ras­pra­vlja­ti da li je ono če­ga se la­ti­lo bi­lo pa­met­na od­lu­ka. 

 

Izvor: www.politika.rs

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries