Nautika opšta... > Zakoni i Propisi

PRAVILNIK O UREĐAJIMA I OPREMI PLOVILA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

(1/1)

skipper:
PRAVILNIK O UREĐAJIMA I OPREMI PLOVILA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

P R A V I L N I K
O UREðAJIMA I OPREMI PLOVILA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Plovilo unutrašnje plovidbe (u daljem tekstu: plovilo) mora imati ureñaje i opremu propisane ovim pravilnikom.
Član 2.
Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na nova plovila i na plovila u gradnji.
Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na postojeća plovila, ako odredbama ovog pravilnika nije drukčije odreñeno.
Član 3.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
1) teretnjak je plovilo čelične ili druge konstrukcije, osim drvene, namenjeno za prevoz robe, preko 20 tona
deplasmana, koje nema sopstveni mehanički pogonski ureñaj;
2) motorni teretnjak je brod namenjen za prevoz robe, preko 20 tona deplasmana, koji ima sopstveni mehanički
pogonski ureñaj;
3) drvarica je plovilo drvene konstrukcije namenjeno za prevoz robe, preko 20 tona deplasmana, koje nema
sopstveni mehanički pogonski ureñaj;
4) dereglija je plovilo do 20 tona deplasmana, koje nema sopstveni mehanički pogonski ureñaj;
5) skela (brodarica) je plovilo sa sopstvenim mehaničkim pogonskim ureñajem ili bez takvog ureñaja, koje vrši
službu prevoženja preko plovnog puta (prevoz ljudi, stoke, vozila i drugih stvari);
6) ploveća naprava je plovilo koje ima mehaničke ureñaje namenjene za vršenje posebnih radova na plovnom putu
ili u pristaništu (bager, elevator, dizalicu, makare, pumpu itd.), sa sopstvenim mehaničkim pogonskim ureñajem
ili bez takvog ureñaja;
7) tegljač je brod koji tegli druga plovila;
8) potiskivač je brod koji potiskuje druga plovila;
9) teretnjak za potiskivanje je teretnjak koji, po pravilu, plovi u potiskivanom sastavu;
10) motorni čamac je plovilo do 20 tona deplasmana, koje ima sopstveni mehanički pogonski ureñaj;
11) tanker je plovilo namenjeno za prevoz tečnih goriva, koje nema sopstveni mehanički pogonski ureñaj;
12) motorni tanker je plovilo namenjeno za prevoz tečnih goriva, koje ima sopstveni mehanički pogonski ureñaj;
13) novo plovilo je plovilo kome je kobilica postavljena posle stupanja na snagu ovog pravilnika;
14) plovilo u gradnji je plovilo kome je kobilica postavljena pre stupanja na snagu ovog pravilnika, ali koje se nalazi
još u gradnji;
15) tanker za potiskivanje je tanker koji, po pravilu, plovi u potiskivanom sastavu;
16) brod je plovilo preko 20 tona deplasmana, koje ima sopstveni mehanički pogonski ureñaj;
17) putnički brod je brod unutrašnje plovidbe koji je ovlašćen da prevozi putnike;
18) hidrokrilno plovilo je plovilo koje ima podvodna krila i sopstveni mehanički pogonski ureñaj.
Pod opremom, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se sredstva, pribor i rezervni delovi opreme. Sredstva
opreme mogu biti u vidu pokretnih ili nepokretnih ureñaja.
Član 4.
Radi bezbednosti plovidbe, a prema svojoj vrsti, veličini, nameni i pogonskom postrojenju, plovila moraju imati
sledeće ureñaje i opremu;
1) za komandovanje i kormilarenje;
2) za sidrenje;
3) za privez;
4) za tegljenje (vuču);
5) za obezbeñenje od potapanja i za opasavanje;
6) za signalizaciju i navigaciju;
7) za sprečavanje i gašene požara;
8) za opštu namenu.
Član 5.
Ureñaji i oprema, propisani ovim pravilnikom, moraju ispunjavati uslove odreñene Tehničkim pravilima
Jugoslovenskog registra brodova i drugim važećim propisima.
Član 6.
Ureñaji i oprema, propisani ovim pravilnikom, moraju biti uvek u ispravnom stanju i nalaziti se na plovilu za vreme
njegove eksploatacije.
Član 7.
Nije sposobno za plovidbu plovilo koje nema ureñaje i opremu propisane ovim pravilnikom.
Odstupanja u pogledu primene pojedinih odredaba ovog pravilnika mogu se vršiti samo u slučajevima i pod uslovima
koji su odreñeni ovim pravilnikom.
II. UREðAJI I OPREMA ZA KOMANDOVANJE I KORMILARENJE
Član 8.
Komandni i kormilarski ureñaji moraju odgovarati vrsti, nameni i snazi pogonskog postrojenja plovila i moraju
pružati punu sigurnost u pogledu bezbednosti plovila i plovidbe.
Član 9.
Komandno i kormilarsko mesto moraju biti zaštićeni od uticaja zvuka i svetlosti, koji bi mogli ometati bezbednu
plovidbu.
Vidik sa kormilarskog mesta mora biti slobodan na površinu vode u svim pravcima.
Član 10.
Plovilo sa sopstvenim pogonom do 20 tona deplasmana mora imati centralizovanu komandu (neposredno rukovanje
kormilom i motorom sa jednog mesta).
Član 11.
Brodovi do 250 tona deplasmana, koji nemaju centralizovanu komandu za upravljanje brodom, moraju imati brodski
telegraf i još jedan odgovarajući ureñaj odnosno napravu koja obezbeñuje održavanje veze izmeñu komandnog
mesta i strojarnice (doglasnu cev, telefon, interfon, zvono, signalno svetlo i sl.).
Član 12.
Brodovi preko 250 tona deplasmana, koji nemaju centralizovanu komandu za upravljanje brodom, moraju imati dva
brodska telegrafa.
Član 13.
Tegljač, motorni teretnjak i motorni tanker preko 250 gona deplasmana i svaki potiskivač moraju imati interfon sa
zvučnikom koji može davati zvuk u svim pravcima ili dozivač ili drugo efikasno akustično sredstvo koje može
prenositi komandu na samom brodu i van njega.
Član 14.
Svaki putnički brod mora imati pokazivač nagiba, i to u kormilarnici, a svaki drugi brod - samo ako je to potrebno s
obzirom na njegov stabilitet, što se proverava pri utvrñivanju sposobnosti broda za plovidbu.
Član 15.
Svako plovilo preko 10 tona deplasmana mora imati jedan dozivač.
III. UREðAJI I OPREMA ZA SIDRENJE, PRIVEZ I TEGLJENJE
Član 16.
Plovilo preko 10 tona deplasmana mora imati sledeće ureñaje za sidrenje:
1) propisani broj sidara odreñene težine;
2) sidreno vitlo, ako težina glavnog sidra iznosi preko 50 kg;
3) sidrene lance ili čeličnu užad propisanog prečnika i dužine.
Član 17.
Plovilo mora imati potreban broj propisanih užadi, priteznih vitala, bitava i bočnih otvora (oka) za privez i vezivanje
za obalu i za vezivanje za drugo plovilo, a zavisno od svoje vrste i veličine područja u kome plovi i načina plovidbe.
Član 18.
Plovilo mara kao opremu za privez imati izbacač sa užetom dužine 20 m/6 mm, i to:
1) teretnjak, tanker, drvarica, dereglija, ploveća naprava i skela, koji imaju preko 20 tona deplasmana - jedan
izbacač;
2) tegljač, potiskivač, motorni teretnjak, motorni tanker, motorni čamac i putnički brod, koji imaju do 100 tona
deplasmana - jedan izbacač;
3) plovila iz tačke 2. ovog člana koja imaju preko 100 tona deplasmana - dva izbacača.
Član 19.
Brod koji tegli druga plovila mora imati ureñaj za tegljenje.
Član 20.
Na motornom čamcu ili tegljaču čija snaga pogonskog postrojenja iznosi do 300 KS ili na tegljaču koji je isključivo
namenjen za rad u pristaništu (bokser), ureñaj za tegljenje može se sastojati od kuke za tegljenje koja ima ureñaj za
iskopčavanja iz kormilarnice.
Motorni čamac koji vuče plovila mora imati kuku sa mehaničkim ureñajem za isključivanje užeta za tegljenje
(vučnika) iz kormilarnice.
Član 21.
Brod koji tegli druga plovila, osim tegljača sa kukom za tegljenje, mora imati propisano uže - vučnik.
IV. UREðAJI I OPREMA ZA OBEZBEðENJE OD POTAPANJA I ZA SPASAVANJE
1. Otvori za kontrolu trupa plovila
Član 22.
Pod prostorija za posadu i putnike, kao i pod skladišta, mora imati dovoljan broj otvora sa poklopcima da bi se
omogućila efikasna kontrola ispravnosti trupa plovila i brzo spasavanje plovila u slučaju prodora vode.
2. Pumpe za spasavanje
Član 23.
Brod preko 250 tona deplasmana mora imati pumpu za spasavanje, kapaciteta najmanje 25 m3/čas.
Pumpa za spasavanje mora biti samousisna. Pumpa mora imati priključke koji omogućuju crpljenje vode iz broda na
kome je smeštena, kao i iz drugih plovila - u slučaju spasavanja drugih plovila.
Usisna creva pumpe za spasavanje moraju biti armirana, ukupne dužine 20 m i prečnika koji odgovara kapacitetu
pumpe i moraju na kraju pumpe imati zaštitnu mrežu i sigurne spojeve. Creva moraju stajati na obezbeñenom i lako
pristupačnom mestu, a u njihovoj blizini mora se nalaziti potreban alat za montažu.
Plovilo preko 10 tona deplasmana mora imati propisana sredstva odnosno naprave za kaljužiranje.
Na palubi teretnjaka preko 100 tona deplasmana i na palubi motornog teretnjaka preko 50 tona deplasmana moraju
biti predviñeni prikladni otvori za sondiranje vode i otvori za spuštanje creva pumpe za spasavanje u tovarni prostor.
3. Pribor za spasavanje od potapanja
Član 24.
Plovilo mora imati sledeći pribor za obezbeñenje od potapanja, i to:
1) jedan vizir (sondu) - teretnjak preko 100 tona deplasmana i motorni teretnjak preko 50 tona deplasmana;
2) 10 zaptivnih zavrtnjeva - plovilo preko 20 tona deplasmana koje ima korito zakovane konstrukcije;
3) jedan ispolac - dereglija, skela i ploveća naprava do 20 tona deplasmana, kao i motorni čamac;
4) jadnu ponjavu za spasavanje - tegljač, potiskivač, motorni teretnjak, motorni tanker i putnički brod preko 100
tona deplasmana.
Ponjava za spasavanje mora biti odobrenog tipa i opremljena konopcima za privezivanje, a njena širina mora
odgovarati najvećoj širini broda uvećanoj za 3 m;
5) materijal u dovoljnoj količini za pravljenje masnih balova - plovilo preko 20 tona deplasmana, osim tankera i
tankera za potiskivanje.
4. Sredstva i oprema za spasavanje
Član 25.
Na putničkom brodu mora se nalaziti dovoljan broj stolica i drugih sličnih predmeta, koji moraju biti podešeni tako
da, po potrebi, mogu poslužiti kao sredstvo za spasavanje.
Za svakog putnika i člana posade putnički brod mora imati poseban pojas ili prsluk za spasavanje, a teretnjak i
drvarica još i potreban broj rezervnih pojaseva ili prsluka za članove porodica krmara i mornara.
Uputstvo o korišćenju sredstava i opreme za spasavanje treba da bude istaknuto na vidnom mestu na plovilu.
. UREðAJI I OPREMA ZA SIGNALIZACIJU I NAVIGACIJU
Član 26.
Plovilo mora imati signalne optičke ureñaje i sredstva (svetiljke, balone, zastave i dr.), kao i signalne zvučne
naprave, koje omogućuju davanje optičkih i zvučnih signala odreñenih propisima o plovidbi.
Potiskivač mora imati prenosne signalne ureñaje i opremu za potiskivani sastav.
Član 27.
Pored signalnih svetiljki potrebnih za vršenje službe, plovilo mora imati i jedno rezervno belo sjajno svetlo za
sidrenje.
Član 28.
Vodomer (lec) moraju imati, i to:
1) jedan vodomer:
- ploveća naprava preko 20 tona deplasmana;
- ostala plovila preko 10 do 50 tona deplasmana, osim teretnjaka za potiskivanje;
2) dva vodomera:
- ostala plovila preko 50 tona deplasmana, osim teretnjaka za potiskivanje.
Za plovilo do 250 tona deplasmana obeležena dužina vodomera mora iznositi najmanje 2,5 m, a za plovilo preko 250
tona deplasmana - najmanje 3,5 m. Vodomer mora imati podeoke obojene belo-crveno-crno.
Član 29.
Svaki brod mora imati reflektor odgovarajuće konstrukcije i jačine, i to:
1) brod do 100 tona deplasmana, jedan reflektor;
2) brod preko 100 tona deplasmana, dva reflektora.
Član 30.
Brod koji vodi brodski dnevnik mora imati sat.
VI. UREðAJI I OPREMA ZA GAŠENJE I SPREČAVANJE POŽARA
1. Opšta odredba
Član 31.
Plovilo opremljeno ugrañenim protivpožarnim sistemom mora na vidnom mestu imati uputstvo za njegovo korišćenje.
2. Ureñaji i oprema za gašenje požara
Pumpe
Član 32.
Brod preko 100 tona deplasmana mora imati pumpu za gašenje požara.
Kaljužna, cirkulaciona ili druga pumpa brodske službe može se upotrebiti kao pumpa za gašenje požara, ako
ispunjava uslove propisane za pumpu za gašenje požara.
Pumpa za tečno gorivo ne sme se upotrebiti kao pumpa za gašenje požara.
Član 33.
Broj i raspored hidranata na plovilu moraju biti takvi da gašenje požara vodom bude omogućeno na svakom mestu na
plovilu.
Hidranti moraju imati ventile koji omogućuju skidanje požarnog creva i za vreme dok pumpa radi.
Član 34.
Brod sa pogonskim gorivom upaljivosti do 30° C mora u motornom prostoru imati pokrivač za gašenje požara ili
slično sredstvo, kao i natpis o zabrani pušenja.
Požarna stanica
Član 35.
Požarna stanica mora biti vidno označena crvenom bojom i imati redni broj.
Crevo požarne stanice mora biti savijeno tako da se obe njegove spojnice nalaze sa spoljna strane savijenog creva.
Creva požarne stanice (na plovilu) moraju stajati u ormančićima koji moraju ispunjavati uslove propisane
jugoslovenskim standardima.
Aparati za gašenje požara
Član 36.
Aparati za gašenje požara (ekstinkteri) moraju biti odobrenog tipa za upotrebu na plovilima. Broj, raspored i vrsta
takvog aparata odreñuje se zavisno od vrste i veličine plovila.
Za svaki aparat za gašenje požara mora postojati uputstvo za njegovu upotrebu i potvrda sa podacima o punjenju
odnosno pregledu izdata od ovlašćenog lica koje je izvršilo punjenje odnosno pregled.
Član 37.
Aparati za gašenje požara treba da stoje na mestima na kojima neće biti izloženi dejstvu vlage ili temperature koja je
ispod ili iznad temperature propisane za odnosan tip aparata.
Član 38.
Ako se aparati za gašenje požara mogu puniti na plovilu, plovilo mora imati materiju za rezervno punjenje. U takvom
slučaju na plovilu mora jedno lice biti ovlašćeno da puni aparat za gašenje požara.
Materija za punjenje aparata iz stava I. ovog člana mora da stoji na suvom i lako pristupačnom mestu na plovilu.
Ostala sredstva za gašenje požara
Član 39.
Brod sa kotlovima koji se lože tečnim gorivom mora imati u svakoj prostoriji za loženje odnosno u mašinskom
prostoru sanduk pun peska ili strugotine impregnirane sodom odnosno drugim odobrenim materijalima.
Plovilo koje prevozi tečno gorivo mora imati još dva sanduka iz stava 1. ovog člana na palubi, kod stambene
prostorije na pramčanom i krmenom delu.
Sanduk ima poklopac na kome je vidno označeno da sadrži pesak odnosno drugi materijal za gašenje požara. Pored
sanduka mora se nalaziti lopatica za rasipanje odnosnog materijala.
Zavisno od snage pogonskog postrojenja broda, zapremina sanduka mora iznositi, i to:
1) 50 dm3 - za brod do 200 KS;
2) 100 dm3 - za brod preko 200 do 500KS;
3) 200 dm3 - odnosno ukupna zapremina dva sanduka 200 dm3 - za brod preko 500 KS.
Na plovilu koje prevozi tečno gorivo, osim na tankeru za potiskivanje, zapremina sanduka mora iznositi 50 dm3 na
svakih 10 m dužine plovila.
Teretnjak preko 500 tona deplasmana mora imati jedan sanduk zapremnine 150 dm3.
Član 40.
Protivpožarnu sekiru moraju imati sledeća plovila, i to:
1) teretnjak, tanker i ploveća naprava, koji imaju preko 250 tona deplasmana, i to:
- do 500 tona deplasmana - jednu sekiru,
- preko 500 tona deplasmana - dve sekire;
2) tegljač, potiskivač, motorni teretnjak, motorni tanker i putnički brod, koji imaju preko 10 tona deplasmana, i to:
- do 300 tona deplasmana - jednu sekiru,
- preko 300 tona deplasmana - dve sekire.
Vedro za vodu sa konopcem moraju imati sledeća plovila, i to:
1) teretnjak, tanker, drvarica, skela i ploveća naprava, koji imaju preko 20 tona deplasmana, i to:
- preko 20 do 250 tona deplasmana - jedno vedro,
- preko 250 tona deplasmana - dva vedra;
2) tegljač, potiskivač, motorni teretnjak, motorni tanker, dereglija, motorni čamac i putnički brod, koji imaju preko
10 tona deplasmana, i to:
- preko 10 do 100 tona deplasmana - jedno vedro,
- preko 100 tona deplasmana - dva vedra.
3. Preventivne mere
Član 41.
Na plovilima koja prevoze lako zapaljive materije (upaljivosti do 30°C) moraju se nalaziti odgovarajuća zaštitna
sredstva protiv varničenja i čelične užadi i drugih čeličnih predmeta koji se upotrebljavaju na palubi i u skladištima
tih materija.
Član 42.
Tanker koji prevozi gorivo upaljivosti do 30°C mora imati obezbeñena sredstva za hlañenje palube.
Član 43.
Tanker i motorni tanker moraju imati tablu sa natpisom o zabrani pušenja, istaknutu na sredini palube. Tabla je
odgovarajuće veličine i na njoj je na obe strane, na beloj podlozi, ispisan crvenim slovima, stranim jezikom -
najmanje na ruskom i francuskom jeziku, natpis: "Zabranjeno pušenje".
Ako je posebnim propisom predviñeno da plovila iz stava 1. ovog člana nose znak o zabrani pušenja, tabla namenjena
za isticanje natpisa o zabrani pušenja ima, umesto natpisa, znak odreñen tim propisom.
VII. OPREMA ZA OPŠTU NAMENU
Član 44.
Plovila moraju imati sledeću opremu, i to:
1) dereglija, motorni čamac i skela do 10 tona deplasmana, jedno veslo, krmicu i dva zavozna vesla;
2) sva plovila jednu ručnu svetiljku, s tim što svetiljka za tankere treba da bude sigurnosna (gasnopropusna).
VIII. PREGLED UREðAJA I OPREME
Član 45.
Saglasno članu 5. Zakona o utvrñivanju sposobnosti za plovidbu pomorskih brodova i plovila unutrašnje plovidbe,
organ odnosno organizacija ovlašćena za pregled plovila može odobriti:
1) da plovilo, umesto pojedinim propisanim ureñajima ili delovima opreme, bude opremljeno drugim odgovarajućim
ureñajima odnosno delovima opreme, pod uslovom da time sigurnost plovila i plovidbe ne bude smanjena;
2) da plovilo bude bez pojedinih propisanih ureñaja ili delova opreme, pod uslovom da time sigurnost plovila i
plovidbe ne bude smanjena.
Odobrenje u smislu stava 1. tačka 2. ovog člana može se dati:
1) ako se plovidba vrši na takav način da plovilu nisu potrebni pojedini propisani ureñaji ili delovi opreme;
2) ako plovilo namenjeno za plovidbu u odreñenim širim granicama vrši samo lokalnu plovidbu, zbog čega plovilu
nisu potrebni pojedini propisani ureñaji ili nije potrebno da se na plovilu stalno nalaze pojedini propisani delovi
opreme.
Član 46.
Odobrenje iz člana 45. stav 2. ovog pravilnika mora biti obrazloženo i sadržati naročito podatke o tome da plovilo
može biti opremljeno drugim odgovarajućim ureñajima ili delovima opreme odnosno da plovilo može biti bez
pojedinih propisanih ureñaja ili delova opreme, kao i u pogledu kojih odredaba ovog pravilnika i pod kojim uslovima
se za plovilo dozvoljava takvo odstupanje (član 45). Odobrenje sa tim podacima mora biti upisano u Knjigu pregleda i
nadzora.
Kad prestanu razlozi iz člana 45. ovog pravilnika zbog kojih je odobreno da plovilo može biti opremljeno drugim
odgovarajućim ureñajima ili delovima opreme odnosno da ne mora imati pojedine propisane ureñaje ili delove
opreme, moraju se u pogledu opremljenosti plovila ureñajima i opremom primenjivati one odredbe ovog pravilnika
koje se odnose na ureñaje i opremu koje odnosno plovilo mora imati.
IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 47.
Ureñaji i oprema na plovilu koje je na dan stupanja na snagu ovog pravilnika bilo u plovidbi, raspremi, obnovi, na
prepravci, ili popravci, ostaju u upotrebi ako ispravnost obezbeñuje sigurnost plovila i plovidbe.
Ako organ odnosno organizacija ovlašćena za pregled plovila, prilikom prvog pregleda posle stupanja na snagu ovog
pravilnika, utvrdi da su ureñaji i oprema na plovilu iz stava 1. ovog člana u takvom stanju da ne obezbeñuju sigurnost
plovila i plovidbe odrediće rok za njihovo dovoñenje u stanje koje odgovara odredbama ovog pravilnika.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju