Nautika opšta... > Zakoni i Propisi

OSNOVNE ODREDBE O PLOVIDBI NA DUNAVU

(1/1)

skipper:
OSNOVNE ODREDBE O PLOVIDBI NA DUNAVU
Glava 1 - OPŠTE ODREDBE
Član 1.01 — Značenje neklh izraza
U ovim pravilima:
a) "Brod" - je brod unutrašnje plovidbe, uključujući male brodove i skele,kao i ploveće naprave i pomorske brodove.
b) "Brod sa sopstvenim pogonom" je brod koji koristi sopstveni pogonski uredjaj za kretanje.
c) "Jedrilica" je svaki brod koji se kreće uz pomoć jedara; brod koji se kreće uz pomoć jedara i istovremeno koristi sopstveni pogonski uredjaj smatra
se kao brod sa sopstvenim pogonom.
d) "Mali brod" je svaki brod čija je dužina manja od 20 metara, izuzev onih malih brodova koji vuku, potiskuju ili nose kao vezane brodove koji nisu
mali brodovi, kao i skele i brodovi koji mogu da prevoze više od 12 putnika.
e) "Ploveća naprava" je brod opremljen mehaničkim uredjajima za rad na plovnim putevima ili u pristaništima (bageri, bageri vedričari, elevatori, dizalice
itd.)
f) "Ploveće postrojenje" je plovni objekt koji obično nije predvidjen za premeštanje (kupatilo, g) "Povezani ploveći predmeti" je splav od stabala kao i bilo koje postrojenje, sastav ili uredjaj, predvidjen za plovidbu, a koji ne predstavlja brod ili ploveće postrojenje.
h) "Skela" je brod, koji vrši prevoz preko vode a tretira se kao skela od strane nadležnih organa.
i) "Potisnica" je brod, koji je konstruisan ili specijalno opremljen za plovidbu potiskivanjem.
j) "Barža pomorskog broda" je potisnica ili tegljenica, koja je konstruisana za prevoz na morskom brodu i za plovidbu u unutrašnjem rečnom saobraćaju.
k) "Sastav" je tegljeni, potiskivani ili bočni sastav za plovidbu
l) "Tegljeni sastav" je sastav koji se sastoji od jednog ili više brodova, plovećih naprava ili drugih plovnih objekata koje tegli jedan ili nekoliko brodova sa sopstvenim pogonom, koji se nazivaju tegljačima.
m) "Potiskivani sastav" je sastav medjusobno čvrsto vezanih brodova od kojih je bar jednan postavljen ispred broda sa sopstvenim pogonom, koji obezbedjuje kretanje sastava i naziva se potiskivač.
n) "Bočni sastav" je sastav brodova vezanih bok uz bok, od kojih nijedan nije ispred broda sa sopstvenim pogonom koji obezbetifuje kretanje sastava.
0) Brod, povezani ploveći predmeti ili ploveca postrojenja "stoje" kada stoje neposredno ili posredno usidreni ili vezani za obalu.
p) Brod, povezani ploveći predmeti ili ploveća postrojenja "kreću se" kada ne stoje neposredno ili posredno usidreni, nisu vezani za obalu i nisu nasukani. Za brodove u pokretu, plovne objekte ili ploveća postrojenja termin "zaustaviti se" znači stati u odnosu na obalu.
q) "Ribarski brod" je bilo koji brod, koji lovi ribu uz pomoć mreža, stalnih parangala, vučenih mreža dok, pristan, hangar za brodove) opreme za ribolov, koji ograničavaju njegovu sposobnost kretanja brodovi koji love ribu uz pomoc ribarskog pribora ili drugih naprava za lov, koji ne ograničavaju njegovu sposobnost kretanja nisu ribarski brodovi.
r) "Belo svetlo", "crveno svetlo", "zeleno svetlo", "žuto svetlo" i "plavo svetlo", oznacavaju svetla čije su boje u skladu sa Prilogom 4 ovih pravila.
s) "Snazno svetlo", "jasno svetlo" i "obično svetlo", označavaju svetla čija je snaga isijavanja u skladu sa Prilogom 5 ovih pravila.
t) "Svetlost sa prekidima" je ritmično svetlo sa 50 do 60 bljeskova u minuti.
u) "kratki zvuk" je zvuk koji traje oko jedne sekunde; "dugi zvuk" je zvuk koji traje oko 4 sekunde, pri čemu razmak izmedju dva uzastopna zvuka iznosi oko jedne sekunde.
v) "niz vrlo kratkih zvukova" je niz od najmanje šest zvukova cije pojedinačno trajanje iznosi oko 1/4 sekunde, a razmak izmedju dva uzastopna zvuka iznosi oko 1/4 sekunde.
v-bis) "Niz udaraca" je dvostruki udarac u zvono.
w) "Trotonski zvucni signal" označava tri puta ponovljeni signal od tri zvuka različitog tonaliteta, koji slede neposredno jedan za drugim, ukupne dužine oko 2 sekunde. Učestalost ovih zvukova kreće se u okvirima od 165 do 297 hc, a izmedju najvišeg i najnižeg zvuka razlika treba da iznosi najviše 2 puna tona. Svaki niz koji se sastoji iz tri zvuka treba da pocinje od najnižeg tona i treba da se završi najvišim tonom.
x) "Noć" je period vremena izmedju zalaska i izlaska sunca.
y) "Dan" je vremenski period izmedju izlaska i zalaska sunca.
z) "Bezbedna brzina" je takva brzina, pri kojoj brod, sastav ili bočni sastav, mogu preduzeti blagovremene i efikasne mere za sprečavanje sudara, zaustavljanjem svoga kretanja na rastojanju koje je potrebno u datim okolonostima i uslovima.
z-bis 1) "Organičena vidljivost" označava uslove, pod kojima je vidljivost ograničena zbog magle, tonje, vejavice, pljuska i drugih uzroka.
z-bis 2) "Plovni put" je obeležena deonica plovnog puta, koja se koristi za plovidbu pri postojećem nivou vode.
Član 1.02 — Zapovednik broda
1 - Svaki brod ili povezani ploveći predmeti, izuzimajući brodove u potiskivanom sastavu, osim potiskivača, i brodove iz člana 1.08, mora se nalaziti
pod starešinstvom lica koje ima za to potrebnu kvalifikaciju. To lice u daljem tekstu naziva se "zapovednik".
2 -Takodje, svaki sastav mora se nalaziti pod starešinstvom zapovednika koji ima zato potrebnu kvalifikaciju. Zapovednik se odredjuje na sledeći način:
a) ako se u sastavu nalazi samo jedan brod sa sopstvenim pogonom, zapovednik tog broda je zapovednik sastava
b) ako se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više brodova sa sopstvenim pogonom, jedan iza drugog, zapovednik sastava je zapovednik prvog
broda;
c) ako se na čelu tegljenog sastava nalazi dva ili više brodova sa sopstvenim pogonom koji plove povezani jedan pored drugog, a sastavom upravlja
jedan od njih, zapovednik sastava je zapovednik broda sa sopstvenim pogon koji upravlja sastavom;
d) u svim drugim slučajevima zapovednik sastava ili bočnog sastava mora se odrediti blagovremeno.
3 - Za vreme plovidbe zapovednik se mora nalaziti na brodu; osim toga, zapovednik ploveće naprave mora se nalaziti na istoj za vreme njenog rada.
4 - Zapovednik je odgovoran za pridržavanje odredbi ovih pravila na svom brodu, svom sastavu ili na povezanim plovećim predmetima. Zapovednici brodova koji su u tegljenom sastavu dužni su izvršavati naredjenja zapovednika sastava; ali i bez takvih naredjenja oni su dužni preduzimati sve mere koje
zahtevaju okolnosti u cilju dobrog upravljanja svojim brodovima. Ista pravila se odnose na zapovednika broda u bočnom sastavu koji nije zapovednik sastava.
5 - Svako ploveće postrojenje mora biti pod nadzorom odgovornog lica sa potrebnom kvalifikacijom odgovara za poštovanje odredbi ovih pravila na plovećem postrojenju.
Član 1.03 — Obaveze posade i drugih lica koja se nalaze na brodu
1- Članovi posade obavezni su da izvršavaju naloge zapovednika broda u okviru dužnosti koje on ima. Oni su dužni da doprinose poštovanju ovih
pravila i drugih odredbi koje se primenjuju.
2 - Sva druga lica koja se nalaze na brodu obavezna su da izvršavaju naloge zapovednika u interesu bezbednosti plovidbe ili reda na brodu.
Član 1.04 — Opšta obaveza opreznosti
1 - Čak i u slucajevima nepostojanja posebnih odredbi u ovim pravilima, zapovednici su dužni da preduzimaju sve mere predostrožnosti, koje nalažu
potrebe bezbednosti plovidbe i stručno iskustvo, posebno u cilju izbegavanja:
— opasnosti za Ijudski život.
— oštecenja brodova ili plovnih objekata, obala i svih drugih postrojenja i uredjaja, koji se nalaze na plovnom putu ili u neposrednoj blizini istog.
— stvaranja prepreka za plovidbu.
— zagadjenja voda Dunava.
2 - Gore navedene odredbe odnose se i na lica koja su zadužena za staranje o plovećim postrojenjima
Član 1.05 — Postupak u posebnim okolnostima
Za sprečavanje neposredne opasnosti, koja preti, zapovednici su dužni da preduzimaju sve mere koje nalažu okolnosti, cak ako su prinudjeni zbog toga da odstupe i od odredaba ovih pravila.
Član 1.06 — Korišcenje plovnog putaDužina, širina, visina gaza i brzina brodova, sastava i povezanih plovećih predmeta, moraju biti prilagodjeni
uslovima plovnog puta i gradjevina koje se nalaze na njemu.
Član 1.07 — Najveci dopušteni teret i najveci dopušteni broj putnika
1 - Brodovi ne smeju biti natovareni preko gaza koji odgovara donjoj ivici najvećeg dozvoljenog uronjenja.
2 - Teret ne sme ugroziti stabilitet broda ni ometati vidljivost iz kormilarnice.
3 - Brodovi, namenjeni za prevoz putnika, ne smeju ukrcati veci broj putnika, od onog koji je utvrdjen od strane nadležnih organa.
Član 1.08 — Posada brodova i plovnih objekata
Svi brodovi i povezani ploveći predmeti izuzev brodova potiskivanog sastava, osim potiskivača, moraju imati kvalifikovanu posadu u dovoljnom broju za bezbednost plovidbe i lica na brodu. Izuzetno, brodovi bez sopstvenog pogona u bočnom sastavu i neki brodovi u čvrsto vezanom tegljenom sastavu mogu biti bez posade, ako tako izvezani sastav ima dovoljan broj kvalifikovane posade za bezbednost plovidbe i lica na brodu.
Član 1.09 — Upravljanje brodom
1 - Za vreme plovidbe za kormilom ili kormilarskim tockom broda mora se nalaziti najmanje jedno kvalifikovano lice koje nije mladje od 16 godina.
2 - Da bi se obezbedilo upravljanje brodom kormilar mora imati mogućnost da dobija i da prenosi sva saopštenja i komande, koje se daju u korrnilarnicu ili iz nje. Posebno, on mora imati mogućnost da cuje zvucne znake i da vidi dovoljno, široko i neposredno u svim pravcima. Ako je dovoljno širok i neposredan
pregled nemoguć, onda kormilar mora imati mogucnost korišcenja optickih uredjaja, koji pri dovoljnom vidnom polju obezbedjuju jasnu i neiskrivljenu
sliku.
3 - U slucaju posebnih okolnosti, za informisanje kormilara, na brodu semora organizovati osmatračnica jli punkt za prijem zvučnih znakova.
Član 1.10 — Brodske lsprave
1 - Brodovi u medjunarodnoj plovidbi, izuzimajući pomorske brodove, moraju imati:
a) brodsko svedočanstvo,
b) uverenje o baždarenju (samo za brodove predvidjene za prevoz tereta);
c) spisak posade (izuzev brodova koji nemaju posadu);
d) brodski dnevnik (samo za brodove sa sopstvenim pogonom), kao i druge isprave koje se tiču plovidbe, a koje su predvidjene medjunarodnim
ugovorima ili sporazumima;
2 - Izuzetno od odredbi tačke 1. ovog člana, mali brodovi ne moraju imati
isprave predvidjene pod b) i d); a mali izletnicki brodovi ne moraju imati ispravu
pod c) a isprava pod a) može kod njih da bude zamenjena nacionalnom
dozvolom za plovidbu;
3 - Na povezanim plovećim predmetima mora se nalaziti nacionalna dozvola za plovidbu.
4 - lsprave koje se moraju nalaziti na brodu po ovim pravilima ili drugim propisima moraju se pokazati na svaki zahtev nadležnih organa.
5 - Brodsko svedočanstvo i uverenje o baždarenju nisu obavezni na potisnicama, na kojima postoji metalna ploča sa sledećim podacima:
Registrarski broj:
Brodsko svedočanstvo broj:
Nadležni organ:
Važi do:
Ti podaci moraju biti ugravirani ili utisnuti na način da se mogu lako procitati, pri čemu visina slova i brojeva treba da bude najmanje 6 mm. Takva metalna pločica mora da ima širinu najmanje 60 mm, a dužinu najmanje 120 mm; ona treba da bude pričvršcena i dobro vidljiva na desnoj strani, bliže krmi, potisnice.
Podaci navedeni na metalnoj pločici, moraju biti usaglašeni sa podacima u brodskom svedočanstvu potisnice, i potvrdjeni od nadležnog organa, koji overava pločicu. Brodsko svedočanstvo i uverenje o baždarenju mora se čuvati kod vlasnika potisnice.
Član 1.11 — Pravila plovidbe
Jedan primerak ovih pravila treba da se nalazi na svakom brodu, izuzev malih brodova i brodova koji nemaju posadu.
Član 1.12 — Opasni predmeti na brodu; gubitak predmeta; prepreke
1 - Zabranjuje se stavljanje sa strane broda ili povezanih plovećih predmeta, predmeta koji mogu predstavljati opasnost za brodove, ostale plovne objekte, ploveća postrojenja i uredjaje na plovnom putu ili u njegovoj biizini.
2 - Podignuta sidra ne smeju se nalaziti niže od nivoa dna ili kobilice broda ili donje površine povezanih plovećih predmeta.
3 - Kada brod, povezani ploveći predmeti ili ploveće postrojenje izgube neki predmet, koji može predstavljati prepreku ili opasnost za plovidbu, zapovednik
je dužan da o tome odmah obavesti najbliži nadležni organ i da što tacnije ukaže na mesto gde je predmet izgubljen. Zapovednik je, pored toga,
dužan da, po mogućnosti, to mesto oznaci plovkom.
4 - Kada brod naidje na neobeleženu prepreku koja zakrčuje plovni put zapovednik mora o tome odmah obavestiti najbliže nadležne organe i ukazati
što je moguce tačnije na mesto gde je ta prepreka primećena.
Član 1.13 — Čuvanje signalnlh znakova plovnog puta
1 - Zabranjeno je korišcenje znakova za obeležavanje plovnog puta (tabli, plutaca, plovaka, bova itd.), za vezivanje ili pomeranje brodova i drugih plovnih
objekata, oštecenje tih znakova ili onesposobljavanje za namensko funkcionisanje.
2 - Ako brod ili plovni objekat pomeri ili ošteti uredjaj koji je deo sistema obeležavanja plovnog puta, zapovednik je dužan da o tome odmah obavesti
najbliže nadležne organe.
3 - Po pravilu, svaki zapovednik treba odmah da izvesti, najbliže nadležne organe o svim slučajevima oštecenja primećenim na uredjajima za obeležavanje
(ugašeno svetlo, premešteni plovci, oštecen znak itd.).
Član 1.14 — Oštećenje izgradjenih objekata Ako brod ili plovni objekat oštete izgradjeni objekat (prevodnicu, most itd.), onda zapovednik treba da o tome
odmah obavesti najbliže nadležne organe.
Član 1.15 — Zabrana bacanja I izllvanja nepotrebnih predmeta i materija u plovni put
1 - Zabranjuje se izbacivanje, izlivanje, curenje ili pad u plovni put predmeta i materija koje mogu da stvore prepreku ili opasnost za plovidbu ili za druge
korisnike plovnog puta.
2 - Posebno se zabranjuje izbacivanje, izlivanje ili oticanje u plovni put naftnih otpadaka u bilo kojoj formi ili mešavini sa vodom. Kod slučajnog izbacivanja
takvih materija ili kod pretnje da može doći do njihovog izbacivanja, zapovednik mora odmah o tome obavestiti najbliže nadležne organe i ukazati što je moguce tačnije, na karakter i mesto izlivanja.
Član 1.16 — Spasavanje i pružanje pomoci
1 - Prilikom havarije koja predstavlja opasnost za lica koja se nalaze na brodu, zapovednik je dužan da koristi sva sredstva koja ima na raspolaganju
radi spasavanja tih lica.
2 - Svaki zapovednik broda koji se nalazi u blizini broda ili povezanih plovećih predmeta, koji je pretrpeo havariju, vezanu sa opasnošcu za Ijude ili
za zatvaranje plovnog puta, dužan je da pruži i neposrednu pomoć, ukoliko time ne izlaže opasnosti vlastiti brod.
Član 1.17 — Nasukani ili potopljeni brodovi
1 - Zapovednik nasukanog ili potopljenog broda, nasukanih ili rasturenih plovećih predmeta, mora da obavesti o tome u najkraćem roku najbliže nadležne
organe. Zapovednik ili jedan od članova posade nasukanog ili potopljenog broda mora da ostane na brodu ili blizu mesta havarije do dobijanja dozvole
nadležnih organa da napusti to mesto.
2 - Ako je brod nasukan ili potopljen ili povezani ploveći predmeti nasukani na plovnom putu, ili blizu njega, zapovednik tog broda ili povezanih plovećih
predmeta, dužan je, osim u onim slučajevima kada za tim nema potrebe da u najkraćem roku, istakne oznake predvidjene u cl. 3.27 i 3,41, da upozori brodove i plovne objekte na odgovarajućim mestima i na dovoljnoj udaljenosti od mesta havarije, da bi brodovi i drugi plovni objekti mogli blagovremeno preduzeti potrebne mere.
3 - Ako se havarija dogodila prilikom prolaska kroz prevodnicu, zapovednik je dužan da o tome odmah obavesti osoblje prevodnice.
4 - Ako brod iz tač. 1.12. ovog člana ulazi u sastav ili u bočni sastav,obaveze propisane u navedenim tačkama izvršava zapovednik sastava ili
bočnog sastava.
Član 1.18 — Obaveza da se oslobodi plovni put
1 - Ako nasukani ili potopljeni brod, nasukani povezani ploveći predmet ili predmeti koje su oni izgubili, u potpunosti ili delimično zakrčuju ili prete da
zakrče plovni put, zapovednik broda ili povezanih plovećih predmeta mora da preduzme sve mere da bi se u najkraćem roku oslobodio plovni put.
2 - Istu obavezu ima zapovednik cijem brodu preti opasnost da potone ili nije sposoban za manevrisanje.
3 - Ako brod naveden u tač 1. i 2. ovog člana ulazi u sastav ili bočni sastav, obaveze propisane navedenim tackama izvršava|u zapovednici sastava
ili bočnog sastava.
Član 1.19 — Posebne naredbe
1 - Zapovednici Brodova i lica pod čijim se nadzorom nalaze ploveća postrojenja, dužni su da izvršavaju posebne naredbe, koje im daju predstavnici
nadležnih organa u interesu bezbednosti ili odgovarajućeg regulisanja plovidbe.
2 - Predstavnici nadležnih vlasti mogu posebnim naredjenjima zabraniti plovidbu broda, naročito:
a) kada brod nema brodsko svedočanstvo ili nacionalnu dozvolu za plovidbu ili su te isprave nevazeće:
b) kada brod neispunjava uslove iz odredaba clana 1.07;
c) kada posada broda ili njegova snabdevenost nisu u skladu sa odredbama člana 1.08.
Član 1.20 — Nadzor
Zapovednici, kao i lica, kojima je poveren nadzor nad plovećim postro-jenjima, dužni su da predstavnicima nadležnih organa omoguce vršenje kontrole u pogledu poštovanja ovih i drugih pravila koja su na snazi.
Član 1.21 — Posebni prevozi
1 - Posebni prevozi su svako kretanje na plovnom putu:
a) brodova ili sastava koji nisu u skladu sa odredbama iz čl. 1.06 i 1.08;
b) plovećih postrojenja ili povezanih plovećih predmeta, ako njihovo prevlačenje ne predstavlja opasnost ili smetnje za plovidbu i za izgradjene objekte.
2 - Posebni prevozi se mogu vršiti samo uz dozvolu koju izdaju organi nadležni za deonice plovnog puta kojima se obavlja njihovo prevlacenje.
3 - Prilikom vršenja ovih prevoza moraju se poštovati uslovi, koje odredjuju nadležni organi za svaki prevoz pojedinačno.
4 - Za svaki prevoz odredjuje se zapovednik u skladu sa odredbom iz člana 1.02.
Član 1.22 — Posebne privremene naredbe
Zapovednici su dužni da poštuju sve privremene naredbe koje izdaju nadležni organi u cilju u bezbednosti i regulisanja plovidbe.
Član 1.23 — Sprovodjenje sportskih I drugih manifestacija Sportska takmicenja, praznici na vodi i druge manifestacije, koje mogu dovesti u pitanje bezbednost i redovnost plovidbe, održavaju se u skladu sa odobrenjem nadležnih organa.
Član 1.24 — Odredbe u vezi sa prevozom opasnih materija Zapovednici brodova, kojima se prevoze opasne materije, kao: zapaljive, radioaktivne, bojni otrovi, otrovi i lako zapaljive materije, dužni su da se pridržavaju posebnih propisa i mera predostrožnosti za bezbednost posade i
plovidbe.
Član 1.25 — Zimovnici I zimsko sklanjanje brodova
Kada meteorološki uslovi ne omogućavaju dalju plovidbu brodova zapo-vednici mogu koristiti za sklanjanje broda pristaništa i zimovnike, uz poštovanje posebnih odredbi nadležnih vlasti za ta pristaništa i zimovnike i lokalnih uslova ili operacija koji važe kod utovara i istovara.
Član 1.26 — Oblast primene ovih pravila
1 - Ova pravila se odnose na plovni deo Dunava, kao i na akvatorije pristaništa, zimovnika i mesta utovara i istovara, uz poštovanje posebnih odredbi,
koje propisuju nadležne vlasti za ta pristaništa, zimovnike i mesta i zahtevaju lokalni uslovi ili operacije kod utovara i istovara.
2 - Zapovednici brodova, koji plove Dunavom, kao i druga lica, navedena u ovim pravilima treba da poštuju Osnovne odredbe o plovidbi na Dunavu i
lokalne propise podunavskih država i specijalnih recnih administracija za odgovarajuce deonice reke.

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju