Nautika opšta... > Zakoni i Propisi

Z A K O N O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE

(1/1)

skipper:
ZAKON O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICEI. OSNOVNE ODREDBE
Predmet zakona
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita državne granice, organizacija i način vršenja zaštite.
Zaštita državne granice u smislu ovog zakona je kontrola prelaženja državne granice (u daljem tekstu: granična kontrola) i obezbeđenje državne granice, u cilju:
1)obezbeđenja nepovredivosti državne granice;
2)sprečavanja i otkrivanja kažnjivih dela i počinilaca tih dela;
3)zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine;
4)sprečavanja ilegalne migracije.

Član 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1)državna granica je zamišljena vertikalna ravan koja se graničnom linijom prostire po Zemljinoj površini i odvaja prostor Republike Srbije, njegov kopneni deo, unutrašnje vode, vazdušni prostor i prostor ispod površine zemlje od prostora susednih država. U smislu kontrole državne granice pod državnom granicom se smatraju i područja graničnih prelaza na aerodromima i pristaništima preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj;
2)granična linija je obeležena ili zamišljena linija kojom se na Zemljinoj površini proteže državna granica;
3)granični prelaz je mesto određeno za prelaženje državne granice;
4)privremeni granični prelaz je mesto određeno za privremeni prelazak državne granice;
5)područje graničnog prelaza je obeleženi prostor na kome se vrši kontrola prelaženja državne granice i druga kontrola određena zakonom, deo javnog puta na tom prostoru, kao i objekti, instalacija i oprema potrebni za racionalno i bezbedno odvijanje saobraćaja preko državne granice i vršenje kontrole;
6)obezbeđenje državne granice je skup mera, radnji i ovlašćenja koja se preduzimaju uz državnu granicu, između graničnih prelaza i na graničnim prelazima izvan utvrđenog radnog vremena u cilju sprečavanja nedozvoljenog prelaženja državne granice i zaštite njene nepovredivosti;
7)integrisano upravljanje granicom podrazumeva uređenu saradnju svih službi prisutnih na graničnim prelazima (unutar, između i međunarodnu saradnju) kao i drugih državnih organa i institucija u cilju postizanja otvorenosti granice za kretanje lica i trgovinu i zatvorenosti granica za sve kriminalne i druge aktivnosti koje ugrožavaju stabilnost u regionu;
8)granična policija je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja neposredno obavlja poslove zaštite državne granice;
9)povreda državne granice, odnosno granični incident je svako narušavanje nepovredivosti državne granice za koje je utvrđeno da nije u skladu sa propisima Republike Srbije o zaštiti državne granice i međunarodnim ugovorima, a koje je učinjeno ili je nastalo na teritoriji Republike Srbije kao posledica delovanja organa ili drugog lica, odnosno koje sa teritorije strane države počine službena lica državnih i lokalnih organa i druga lica te države;
10)operator je pravno ili fizičko lice koje kao vlasnik ili korisnik upravlja aerodromom, lukom, pristaništem, železničkom stanicom i infrastrukturom koja je sastavni deo navedenih objekata.

Granična policija
Član 5.
Granična policija poslove zaštite državne granice obavlja u skladu sa nadležnošću utvrđenom ovim zakonom.
Način obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Kontrola izvan područja graničnog prelaza
Član 9.
Granična policija može da obavlja kontrolu lica, prevoznih sredstava i stvari, za koju je ovlašćena ovim zakonom i to na javnim putevima i objektima od značaja za granični promet u mestu graničnog prelaza i na drugim mestima između graničnih prelaza, na prilaznim putevima uz državnu granicu, a radi sprečavanja i otkrivanja ilegalne migracije i suzbijanja prekograničnog kriminala.
Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se iz bezbednosnih razloga na osnovu policijskih saznanja nadležnih službi Ministarstva ili obaveštenja drugih državnih organa ili nadležnih bezbednosnih službi u cilju pronalaženja učinioca navedenih kažnjivih dela.

Granični prelaz za međunarodni rečni saobraćaj
Član 39.
Plovni objekt u međunarodnom saobraćaju na unutrašnjim vodama Republike Srbije na kojima važi međunarodni režim plovidbe dužan je da pređe državnu granicu na graničnom prelazu otvorenom za međunarodni rečni saobraćaj.
Pristajanje plovnih objekata u međunarodnom saobraćaju
van određenog graničnog prelaza
Član 40.
Pristajanje plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju van određenog graničnog prelaza za vodni saobraćaj, osim u slučaju više sile, odobrava nadležna kapetanija u saglasnosti sa graničnom policijom i nadležnom carinarnicom.
Zapovednik plovnog objekta iz stava 1. ovog člana koje usled više sile pristane van međunarodnog graničnog prelaza dužan je da o mestu pristajanja odmah obavesti najbližu područnu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu.

Ukrcavanje i iskrcavanje lica u
međunarodnom rečnom saobraćaju
Član 41.
Lica koja plovnim objektima dolaze u Republiku Srbiju ili iz Republike Srbije odlaze u inostranstvo, mogu se iskrcati, odnosno ukrcati samo na graničnom prelazu za međunarodni vodni saobraćaj, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
Zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju ne sme na plovni objekt primiti i ukrcati lice bez važeće isprave propisane za prelazak državne granice niti ukrcavati ili iskrcavati lica van graničnog prelaza, osim u slučaju spasavanja lica.
Ukrcavanje i iskrcavanje lica van graničnog prelaza u slučaju iz stava 2. ovog člana zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju dužan je da odmah prijavi najbližoj područnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici.
Dužnosti zapovednika plovnog objekta u
međunarodnom saobraćaju
Član 42.
Zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju dužan je da po dolasku i pre odlaska iz inostranstva preda graničnoj policiji prepis popisa članova posade i spisak putnika na plovnom objektu, osim ako je međunarodnim ugovorom drugačije propisano, i stavi na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice.
Zapovednik plovnog objekta dužan je da po pristajanju u luku, odnosno pristanište prijavi graničnoj policiji svako lice koje se nalazi na plovnom objektu bez isprave propisane za prelazak državne granice i lica koja su se ukrcala na plovni objekt bez njegovog odobrenja.
Zapovednik plovnog objekta ne sme dozvoliti da se lice iz stava 1. ovog člana ili lice kome je ulazak u Republiku Srbiju zabranjen iskrca u luku, odnosno pristanište bez odobrenja granične policije.
Troškove boravka i troškove udaljenja iz Republike Srbije lica iz st. 2. i 3. ovog člana koje se iskrca sa plovnog objekta u luku, odnosno pristanište bez odobrenja granične policije snosi zapovednik plovnog objekta.
Režim kretanja stranih jahti i čamaca
Član 43.
Strane jahte i čamci namenjeni razonodi i sportu mogu se nakon prelaska državne granice kretati, zadržavati i pristajati na unutrašnjim vodama Republike Srbije na kojima važi međunarodni režim plovidbe uz odobrenje nadležne kapetanije.
Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja do 30 dana.
Odredbe člana 42. ovog zakona primenjuju se i na članove posade i putnike na stranoj jahti i čamcu namenjenim razonodi i sportu.
V. OBEZBEĐENJE DRŽAVNE GRANICE
Član 48.
Obezbeđenje državne granice obuhvata skup mera, radnji i ovlašćenja koja se preduzimaju uz državnu granicu, na delu državne granice između graničnih prelaza i na graničnim prelazima posle redovnog radnog vremena u cilju sprečavanja nedozvoljenog prelaženja državne granice i zaštite njene nepovredivosti.
Član 49.
Obezbeđenje državne granice može se vršiti tehničkim sredstvima uključujući elektronska sredstva.
Zabrana ili ograničenje određenih aktivnosti uz
graničnu liniju
Član 57.
Ako to zahtevaju razlozi bezbednosti, Vlada može da zabrani ili ograniči plovidbu, lov, ribolov, prelet vazduhoplova, kretanje, zadržavanje i nastanjivanje na određenim delovima teritorije Republike Srbije uz graničnu liniju. Zabrana ili ograničenje mogu trajati dok traju razlozi zbog kojih su uvedeni.
Lov u dubini teritorije Republike Srbije 300 metara od granične linije mora se pismeno najaviti graničnoj policiji nadležnoj prema mestu nameravanog lova 48 časova pre početka lova i odjaviti po završetku lova.
Ribolov na vodenoj površini koja čini granicu sa susednom državom, a koji se obavlja upotrebom plovnog objekta, mora se pismeno najaviti graničnoj policiji nadležnoj prema mestu nameravanog ribolova najkasnije 24 časa pre početka ribolova i odjaviti po njegovom završetku.
Član 65.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
1)pređe ili pokuša da pređe državnu granicu izvan određenog graničnog prelaza, izvan radnog vremena na graničnom prelazu ili suprotno nameni graničnog prelaza, ili ako pređe ili pokuša da pređe državnu granicu na graničnom prelazu bez važeće putne ili druge isprave propisane za prelazak državne granice (član 10. stav 2. ovog zakona);
2)nema ispravu propisanu za prelazak državne granice ili odbije da je stavi na uvid policijskom službeniku, odnosno ako odbije da se podvrgne kontroli ili ako napusti područje graničnog prelaza dok kontrola još nije obavljena ili na drugi način pokuša da izbegne kontrolu (član 26. stav 1. ovog zakona);
4)se iskrca ili ukrca na plovni objekt koji dolazi ili odlazi iz Republike Srbije izvan graničnog prelaza (član 41. stav 1. ovog zakona).
Član 66.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 15 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
1)pređe državnu granicu van graničnog prelaza usled više sile, a o tome odmah ne obavesti graničnu policiju (član 11. stav 2. ovog zakona);
5)kao zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju odmah ne obavesti područnu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu o mestu pristajanja plovnog objekta koji usled više sile pristane van međunarodnog graničnog prelaza (član 40. stav 2. ovog zakona);
6)kao zapovednik plovnog objekta u međunarodnom saobraćaju odmah ne prijavi najbližem organu ukrcavanje i iskrcavanje lica van graničnog prelaza u slučaju spasavanja lica (član 41. stav 3. ovog zakona);
7)kao zapovednik plovnog objekta dozvoli da se bez odobrenja granične policije sa plovnog objekta u luku iskrca lice koje je bez isprave propisane za prelazak državne granice ili koje se na plovni objekt ukrcalo bez njegovog odobrenja (član 42. stav 3. ovog zakona);
11)bez pismene najave graničnoj policiji, 48 časova pre početka lova, odnosno najkasnije 24 časa pre početka ribolova lovi ili ribari u određenoj zoni uz graničnu liniju (član 57. st. 2. i 3. ovog zakona).

http://www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=494&t=Z

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju